ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทนงศักดิ์ ปะระไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2559
2 การใช้ประโยชน์ของชุดตรวจดินภาคสนามสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ยในการปลูกผัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 2. การศึกษาระยะห่างที่เหมาะสมของคูรับน้ำขอบเขาเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงชุดดินหนองมด กลุ่มชุดดินที่ 29 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
4 1. ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีผลต่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ดอน ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
5 การศึกษาปริมาณปุ๋ยหมักที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยเคมีและสารเร่ง พด.8 สำหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินนา (กลุ่มชุดดินที่ 5) บริเวณอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553
6 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพด ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ปี พ.ศ. 2546
7 สมบัติของดินและการเจริญเติบโตของไม้สนสามใบที่มีอายุต่างกันในสวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ / ทนงศักดิ์ ปะระไทย
8 สมบัติของดินและการเจริญเติบโตของไม้สนสามใบ ที่มีอายุต่างกันในสวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่