ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศร สิงขรัตน์ 13
2 อุดมรัตน์ ทิพวรรณ 8
3 นรา จิรภัทรพิมล 7
4 ดุษฎี สุวรรณขจร 6
5 Thiraphat Vilaithong 6
6 บรรจบ ยศสมบัติ 5
7 วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ 5
8 วีระพงษ์ แพสุวรรณ 5
9 ราเชนทร์ เจริญนุกูล 3
10 รศ.ดร.ยู เหลียงเติ้ง 3
11 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 3
12 จิตรลดา ทองใบ 3
13 สมชาย ทองเต็ม 3
14 จงอร พีรานนท์ 2
15 วิฑูร อะโน 2
16 เกตุ กรุดพันธ์ 2
17 นิยม บุญถนอม 2
18 วิรุฬห์ สายคณิต 2
19 สุรพล ดำรงกิตติกุล 2
20 Konlayutt Punyawudho 2
21 เสวต อินทรศิริ 2
22 โฉม ทองเหลื่อม 2
23 Surapoll Dumronggittigule 2
24 วิชิต ศรีตระกูล 2
25 Banchob Yotsombat 2
26 สุภาพ ณ เชียงใหม่ 2
27 อรอนงค์ ศรสันติสุข 2
28 จินดา แต้มบรรจง 2
29 ทิพย์มณี ภะรตะศิลปิน 2
30 ทวี ตันฆศิริ 1
31 สมศักดิ์ วรรณชัย 1
32 รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
33 ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไทย 1
34 วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา 1
35 Nara Jirapatpimol 1
36 ศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม 1
37 ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
38 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
39 ทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์ 1
40 ประดุง สวนพุฒ 1
41 ศักดิ์ชัย อำแก้ว 1
42 ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ 1
43 Thuansak Tiprasit 1
44 Chanokporn Chaiwong 1
45 Vivat Teeyasoontranont 1
46 กลยุทธ (ชัยลอม)ปัญญาวุธโธ 1
47 ชนกพร ไชยวงศ์ 1
48 Rachen Charoennugul 1
49 Niyom Boontanom 1
50 ยศธนา คุณาทร 1
51 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
52 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
53 Dusadee Suwannakachorn 1
54 Thapanee Sarakonsri 1
55 Pradoong Suanpoot 1
56 กลยุทธ ปัญญาวุธโธ 1
57 มิญช์ เมธีสุวกุล 1
58 จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ 1
59 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
60 มรกต ชาญสำรวจ 1
61 ภิญโญ พานิชพันธ์ 1
62 ดุสิต เครืองาม 1
63 ไมเคิล โรดส์ 1
64 วเรศ วีระสัย 1
65 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
66 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
67 วิชาญ หล่อวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 4
8 2545 1
9 2543 2
10 2541 3
11 2540 3
12 2539 4
13 2538 1
14 2534 1
15 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ตัวเร่งปฏิกิริยา Pt alloys และไร้แพลทินัม บนตัวรองรับคาร์บอนท่อนาโน สำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน [PEMFC]
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
ปี พ.ศ. 2550
3 ลำไอออนพลังงานต่ำกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาการเรืองแสงของอะลูมิเนียมออกไซด์ขณะฝังไอออน
5 การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2548
6 Tribological improvement of thermal-sprayed Ti-based coatings modified by 1200 K nitridation
7 การพัฒนาแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ที่มีห้วงในเรือนเฟมโตวินาที
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนาแผ่นสะสมกระแสและขั้วอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนาแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ที่มีห้วงในเรือนเฟมโตวินาที
10 โครงการ ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
11 การพัฒนาระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบระบบประเมินคุณลักษณะเชิงผิวของวัสดุ โดยวิธีกระดอนกลับของไอออนพลังงานกลางๆ
12 ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร
ปี พ.ศ. 2545
13 Atomic force microscopy imaging and cutting of beaded carbon nanotubes deposited on glass
ปี พ.ศ. 2543
14 อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร
15 Modification of tribology and high-temperature behavior of Ti-47Al intermetallic alloy nitrided by N ion implantation
ปี พ.ศ. 2541
16 การศึกษาการปลดปล่อยนิวตรอนทุติยภูมิ สำหรับการประยุกต์การออกแบบเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แบบฟิวชัน
17 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ธาตุแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาฉับพลันจากบีมพัลส์
18 Surface modification of tool steels by combined Cr-and N-ion implantation
ปี พ.ศ. 2540
19 โครงการอัตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสาร
20 ไอออนอิมพลานเตชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบผิว
21 Ion implantation modification of special steels in Thailand
ปี พ.ศ. 2539
22 ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี
23 โครงการเทคโนโลยีอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทย
24 Progress in the program of heavy ion implantation for modification of commercial steels at Chiang Mai University
25 โครงการ อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Interactions between neutrons and charged particles with matter / ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
ปี พ.ศ. 2538
26 หัววัดรังสีนิวตรอนชนิดเส้นใยเรืองแสง
ปี พ.ศ. 2534
27 การเคลือบแข็งด้วยวิธีไอออนอิมพลานเตชั่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 ตัวเร่งปฏิกิริยา Pt Alloys และไร้แพลทินัม บนตัวรองรับคาร์บอนท่อนาโน สำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
29 N-ion implantation assisted by preparative and closing implantation for surface modification of tool steel