ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถาวร ล่อกา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปริศนา นวลบุญเรือง 40
2 วนิดา อินทราชา 25
3 พยอม ถิ่นอ่วน 25
4 นงลักษณ์ พรหมติงการ 25
5 ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ 15
6 สุชาติ เครื่องชัย 15
7 กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง 15
8 ศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร 13
9 จารามิลโล 10
10 ปิยธิดา จุลละปีย 10
11 ณัฐนิชา คำปาละ 10
12 จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง 10
13 พวงเพชร ใจอิน 10
14 เครือวัลย์ สารเถื่อนแก้ว 10
15 พชร วิวุฒิ 5
16 กรรณิการ์ กองบุญเกิด 5
17 บุญศรี นุเกตุ 5
18 ฉวีวรรณ จิตต์สาคร 5
19 สุชีรา ปัญญาใส 5
20 กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์ 5
21 มณีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ 5
22 บุศรินทร์ ผัดวัง 5
23 เบญจพร เสาวภา 5
24 ธีรารัตน์ บุญกุณะ 5
25 วาสนา มั่งคั่ง 5
26 ปานจันทร์ อิ่มหนำ 5
27 วลัยลักษณ์ ขันทา 5
28 สมจิตร สิทธิวงศ์ 5
29 พัฒนา นาคทอง 5
30 ภาณุมาศ คุณยศยิ่ง 5
31 สุมิตรา วิชา 5
32 พรโสภา พินิจผล 5
33 ศรีสมพร ทรวงแก้ว 5
34 ยงยุทธ แก้วเต็ม 5
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 15
4 2555 6
5 2554 1
6 2553 2
7 2551 2
8 2550 1
9 543 120
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Long term outcomes of the self management support in patients with diabetes mellitus and hypertension Ban Hongha Numjo subdistrict Maetha district Lampang province
2 การจัดบริการสาหรับผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ: การวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557
3 Challenges for Smoking Cessation Intervention as Part of Primary Health Care Services in Developing Countries
ปี พ.ศ. 2556
4 Knowledge of communicable and noncommunicable diseases among Karen ethnic high school students in rural Thasongyang, the far northwest of Thailand
5 สิ่งจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง ปี พ.ศ. 2555
6 มุมมองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต่อความเป็นเอกภาพแห่งอาเซียน
7 ปัญหาการใช้ยาพ่นสูดและผลของการติดตามประเมินการพ่นยาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด และโรคหลอดลมโป่ง โรงพยาบาลท่าสองยาง
8 กระบวนการเลิกสูบบุหรี่ของคนไทยที่สูบบุหรี่ : การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีมูลฐาน
9 ความกลัว ความศรัทธา มิตรภาพ และการสนับสนุนของครอบครัว : ประสบการณ์ของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
10 Self-Raising and Relationship Cultivation: Towards Later Life Living and Caregiving Security among Transvestite Males
11 Predicting the Unpredictable : Preventing Dyspnea from COPD in a context of known Precipitating Factors
12 Food and Nutrition Management for Older Persons in Mae-khong Village Lampang Province, Thailand
13 Family Influence on Smoking Cessation: Smokers Perception
14 รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียแบบมีส่วนร่วมในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2554
15 The predictive correlational of consuming dietary supplementary product in Lampang city municipality communities, Thailand
16 Supportive care and palliation to live: a mode of health practice among older persons in Lampang
17 Effective Educational Practice(EEP): Experiences and Expectations of Freshy and Senior Nursing Students at Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
18 Activity Capability Among Aging People in Aging Center of Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
ปี พ.ศ. 2555
19 The family s Space of Familial Caregiving: It s Benefits and Downsides on Caregiving of Older persons in Thailand, Part I: Buddhist Legitimation: Getting to the Root of Thai Aged Care
20 The Family s Space of Familial Caregiving: Its Benefits and Downsides on Caregiving of Older Persons in Thailand Part II: When the Ground Moves: The Need to Reflect on Our Belief Be Realistic and Move Aged Care Forward in Times of Changes
21 The family s Space of Familial Caregiving: It s Benefits and Downsides on Caregiving of Older persons in Thailand Part I: Buddhist Legitimation: Getting to the Root of Thai Aged Care
22 Assessing awareness and knowledge of hypertension in an at-risk population in the Karen ethnic rural community, Thasongyang, Thailand
23 Predicting prediabetes in a rural community: a survey among the Karen ethnic community, Thasongyang, Thailand
24 Public knowledge of diabetes in Karen Ethnic rural residents: a community-based questionnaires study in the far north-west of Thailand
ปี พ.ศ. 2554
25 Team Development Among Students Enrolled in the Group Dynamics and Teamwork Course of Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
ปี พ.ศ. 2553
26 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดบริการสาธารณสุขในอำเภอท่าสองยาง:การประเมินความต้องการจำเป็น
27 การจัดการความรู้ชุมชน เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2551
28 Perceptions of Evidence-Based Practice among Thai Nurses:A Descriptive Qualitative Study
29 Competencies for Evidence-Based Practice among Thai Nurses:A National Survey1
ปี พ.ศ. 2550
30 สายตัวแทบขาด : การดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในวัยชรา