ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถวิลวดี บุรีกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชวดี แสงมหะหมัด 27
2 ทวิติยา สินธุพงศ์ 18
3 กันธรัตน์ นาคศรี 18
4 สุธิดา แสงเพชร 18
5 วันชัย วัฒนศัพท์ 15
6 สติธร ธนานิธิโชติ 10
7 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 10
8 มานวิภา อินทรทัต 10
9 พัชรา เสริมตระกูล 9
10 พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 9
11 อภิญญา ดิสสะมาน 9
12 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล 9
13 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 9
14 ณวัฒน์ ศรีปัดถา 9
15 ปัทมา สูบกำปัง 9
16 กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ 9
17 ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 9
18 พัชรี สิโรรส 9
19 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
20 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
21 ประภาพร วัฒนพงศ์ 9
22 ชลัท ประเทืองรัตนา 9
23 เออเชนี เมริโอ 9
24 ชมพูนุท ตั้งถาวร 9
25 โพธิพันธ์ มุขสมบัติ 9
26 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 9
27 Wendell Katerenchuk 9
28 วลัยพร ล้ออัศจรรย์ 9
29 อิทธิชัย ธนพิบูลย์ 9
30 ปัณณทัต โรจนมนต์ 9
31 ชลกานดาร์ นาคทิม 9
32 ทวีป ชัยสมภพ 9
33 นิยม รัฐอมฤต 9
34 ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ 9
35 อุทัยวรรณ กาญจนกามล 9
36 สกล สิทธิกัน 9
37 วุฒิสาร ตันไชย 9
38 เฟื่องฉัตร ผึ่งผาย 9
39 อริศรา คําตัน 9
40 วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร 9
41 แทนจันทร์ วิจิตรสุคนธ์ 9
42 ปัทมา สูบกำปั่น 9
43 ธนิษฐา อินทรวงศ์ 9
44 สุภาพ พัสอ๋อง 2
45 สุรพล ปัตตานี 2
46 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 2
47 สุจิตรา วาสนาดำรงดี 2
48 วิศิษฏ์ ชัชวาลทิพากร 2
49 ชัชชม อรรฆภิญญ์ 2
50 ประเสริฐ ตปนียางกูร 2
51 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2
52 ปัทมา สูบกําปัง 2
53 พันธุ์ทิพย์ รามสูต 2
54 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 2
55 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
56 สังคม คุณคณากรสกุล 1
57 เม็ดทราย ส้มจีน 1
58 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2552 1
7 2547 1
8 2545 2
9 543 81
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง เสมอภาคสร้างได้ (Gender responsive budgeting GRB)
ปี พ.ศ. 2560
2 ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆและความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2560
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
5 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย
ปี พ.ศ. 2547
8 แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
10 การศึกษาทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขต ตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่