ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดา อินทรวิชัย 4
2 ทศพล พรพรหม 2
3 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
4 บัวบาง ยะอูป 2
5 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 2
6 จุรีไร สวาทใจ 2
7 วิไลลักษณ์ สืบพิมพาวงศ์ 2
8 วิสิฐ กิจสมพร 2
9 คณพล จุฑามณี 2
10 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
11 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 2
12 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 2
13 พัชรียา บุญกอแก้ว 2
14 ธันวา จิตต์สงวน 2
15 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 2
16 สาโรช อังสุมาลิน 1
17 สุดสายสิน แก้วเรือง 1
18 ศุภกิตต์ สายสุนทร 1
19 นุกูล กรยืนยงค์ 1
20 วันทนีย์ พึ่งแสง 1
21 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
22 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 1
23 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
24 ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 1
25 สาวิตรี ศิลลา 1
26 เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ 1
27 วรดี จงอัศญากุล 1
28 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
29 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
30 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
31 สมนิมิตร พุกงาม 1
32 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
33 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
34 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 1
35 ธงชัย มาลา 1
36 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
37 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 4
5 2532 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก)
4 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิจัยและพัฒนาข้าวหอมมะลิ105ในระบบเกษตรอินทรีย์สมบูรณ์แบบในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
6 การวิจัยและพัฒนาถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์
7 การวิจัยและพัฒนาพริกขี้หนูในระบบเกษตรอินทรีย์
8 การศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยที่เหมาะสมในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2532
9 สรีรวิทยาของการออกดอกและการติดเมล็ดของหอมหัวใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์