ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอม โลมาศ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ถนอม โลมา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดิสร เตือนตรานนท์ 21
2 Tanom Lomas 20
3 Adisorn Tuantranont 20
4 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 17
5 Anurat Wisitsoraat 15
6 คทา จารุวงศ์รังสี 6
7 Viyapol Patthanasettakul 6
8 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 6
9 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 5
10 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 4
11 Assawapong Sappat 4
12 Wattanasit Pimpao 3
13 สากล ระหงษ์ 3
14 Thitima Maturos 3
15 ธิติมา มธุรส 3
16 Sakol Rahong 2
17 Wansika Kiatpathomchai 2
18 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 2
19 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 2
20 Chanpen Karuwan 2
21 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 2
22 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
23 Pikul Wanichapichart 1
24 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
25 อภิชัย จอมเผือก 1
26 Pongpan Chindaudom 1
27 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
28 Apichai Jomphoak 1
29 Disayut Phokharatkul 1
30 Chakrit Sriprachuabwong 1
31 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 1
32 สุริยะ โม่งปราณีต 1
33 Suriya Mongpraneet 1
34 Ditsayu Phokharatkul 1
35 Anurat Wisitsorrat 1
36 Temsiri Songjaroen 1
37 Pornpimol Sritongkham 1
38 พรพิมล ศรีทองคำ 1
39 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
40 Teeranart Puthawibool 1
41 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
42 E.Comini 1
43 Wansadaj Jaroenram 1
44 ศุภนิจ พรธีระภัทร 1
45 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
46 Surasak Boonkla 1
47 G.. SBERVEGLIERI 1
48 อัมพร โพธิ์ใย 1
49 N. Afzulpurkar 1
50 D.W. Bodhale 1
51 A. Nisar 1
52 S. Tayyaba 1
53 Amporn Poyai 1
54 M. W. Ashraf 1
55 Wanida Laiwattanapaisal 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 6
5 2551 4
6 2550 5
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
2 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
4 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
ปี พ.ศ. 2552
5 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
6 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
7 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
8 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
9 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
10 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
ปี พ.ศ. 2551
11 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
12 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
13 โครงการวิจัยและพัฒนาก๊าซเซนเซอร์ที่ใช้ท่อคาร์บอนนาโนทิวบ์เป็นหลัก
14 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
ปี พ.ศ. 2550
15 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
16 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
17 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
18 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
19 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
ปี พ.ศ. 2549
20 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
ปี พ.ศ. 2548
21 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
ปี พ.ศ. 2547
22 การสร้างอาเรย์ของเซ็นเซอร์สัมผัสแบบเพียโซรีซีสทีพ โดยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค และกระบวนการของ Bulk-Etched MUMPs
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 Inkjet-printed optical gas sensor based on metallo-phthalocyanine layers
24 Industrial community odor monitoring utilizing wireless electronic nose for human health protection
25 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through liquid medium coupling
26 Turbidity detection of shrimp Taura Syndrome Virus by loop-mediated isothermal amplification reaction
27 Wireless wearable pulse oximeter for health monitoring using ZigBee wireless sensor network
28 Micromachined piezoresistive tactile sensor array fabricated by bulk-etched MUMPs process
29 Symmetrical Wheatstone Microcantilever Sensor with On-chip Temperature Sensors
30 Oxygen plasma treatment of sputtered TiO2 thin film for surface modification of PDMS
31 A three-stage thermopneumatic peristaltic micropump for PDMS-based micro/nanofluidic systems
32 Quartz Crystal Microbalance humidity sensor using electrospun PANI micro/nano dots
33 Fabrication and characterization of traveling wave dielectrophoretic (twDEP) microfluidic devices
34 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
35 Inkjet printing PEDOT:PSS using desktop inkjet printer
36 Low cost hot embossing process for plastics microfluidic chips fabrication
37 Simple RC low pass filter circuit fabricated by unmodified desktop inkjet printer
38 Separation and manipulation of particles using traveling wave dielectrophoretic force
39 Polysilicon piezoresistive tactile sensor array fabricated by PolyMUMPs process
40 Simulation and experiment of microheater for a microfluidic polymerase chain reaction device
41 Temperature cycle and surface treatment study of thermoelectric based micro PCR
42 On-chip immunoassay for determination of urinary albumin
43 Wearable pulse oximeter for health monitoring based on ZigBee mesh network
44 Droplet movement on a low cost EWOD according to applied frequencies and voltages