ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 12
2 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 5
3 รัฐชา ชัยชนะ 4
4 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 3
5 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 3
6 สราวุธ เทพานนท์ 2
7 สุนทรี ขุนทอง 2
8 ณัฐวุฒิ อินทร 2
9 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 2
10 ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร 2
11 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 2
12 เติมศิริ จงพูลผล 1
13 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 1
14 จุฑาพร ฉันทากร 1
15 พูลศิริ กิจวรรณ 1
16 ปิยาภรณ์ สมสมัคร 1
17 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 1
18 ประภัสสร สุนทรโชติ 1
19 ราชิต สราทธพันธ์ 1
20 จินดา กลับกลาย 1
21 บุริมภัทร ปกรณ์ศิริ 1
22 วราภรณ์ สังข์วงษ์ 1
23 รศ. ชยาพร วัฒนศิริ 1
24 เครือมาศ สมัครการ 1
25 สมนิมิตร พุกงาม 1
26 เมทินี วรรณวิจิตร 1
27 สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ 1
28 บุญทิวา สิมะสุวรรณรงค์ 1
29 เมษา ศรีอัมพร 1
30 ฐากูร มรรคทรัพย์ 1
31 สาวิตรี พูลมา 1
32 ประสงค์ สงวนธรรม 1
33 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
34 Timthy Wood() 1
35 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
36 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
37 มนตรี วรพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 7
4 2553 5
5 2552 4
6 2551 11
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 4
10 2547 1
11 2546 1
12 2539 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การฟื้นฟูดินปนปื้อนด้วยวิธีการทางเคมี (คปก)
ปี พ.ศ. 2557
2 การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2554
3 การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า
4 การลดการเกิดบะหมี่เกรดซีในกระบวนการผลิตบะหมี่สำเร็จรูป
5 ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักการของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว
6 การประยุกต์อนุภาคเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ขนาดนาโนเมตร (NZVI) ในการบำบัดเมโทลาคลอร์และไซโครไนท์
7 การกระจายตัวของสังกะสีและปรอทในน้ำใต้ดิน และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ บริเวณจังหวัดระยอง
8 ผลกระทบของอนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการหายใจในดินและข้าวโพดหวาน
9 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของสารหนูและทองแดง ในดินชั้นบน และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพบริเวณจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2553
10 การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์โดยใช้อนุภาคโลหะขนาดนาโนที่ยึดติดกับวัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ
11 การลดการใช้น้ำมันเตาและการจัดการของเสียผ่านกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล
12 ของเสียสู่พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล
13 การหาจุดเหมาะสมของกระบวนการตกและรวมตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยสถิติวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว
14 ของเสียสู่พลังงาน (Waste-to-energy) ในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี
17 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง
18 การลดการใช้น้ำมันเตาและการจัดการของเสียผ่านกระบวนการแสซิฟิเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล
ปี พ.ศ. 2551
19 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
20 การทำรายการและการป้องกันมลพิษของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด
21 การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์โดยใช้อนุภาคโลหะขนาดนาโนที่ยึดติดกับวัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ
22 การพัฒนาตัวกรองเหล็กขนาดนาโนสเกลที่ยึดติดกับซิลิก้าออกไซด์เพื่อการบำบัดสี
23 การพัฒนาสารตกตะกอนเพื่อลดการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
24 การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด
25 การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี
26 การหาชนิดและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยสถติวิธีตอยสนองที่พื้นผิว
27 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง
28 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกล ในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
29 การพัฒนาตัวดูดซับเพื่อศึกษาการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2550
30 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนอะทราซีน
31 การพัฒนาตัวดูดซับเพื่อศึกษาการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2549
32 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น
33 กำจัดสีย้อมด้วยวิธีการกรองผ่านอนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกล
ปี พ.ศ. 2548
34 การกระจายตัวตามแนวนอนของสารประกอบพอลิไซคลิกแอโรเแมติกไฮโดรคาร์บอน ที่ดูดซับบนอนุภาคแขวนลอย (pPAHs) บริเวณพื้นที่ริมถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร
35 ตัวคูณการปลดปล่อยสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กและขนาดใหญ่
36 การรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
37 การบำบัดและทำลายดีดีที และเมททอกซีคลอ ที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่ เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547
38 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง
ปี พ.ศ. 2546
39 การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้อุตสหกรรม
ปี พ.ศ. 2539
40 การประเมินเบื้องต้นของธาตุอ้างอิงในลุ่มน้ำแม่กลองสำหรับตะกอนที่วิเคราะห์ โดย วิธีย่อยสลายหมด