ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุษฎี โยเหลา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดุษฏี โยเหลา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 โครงการวิจัยแนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
3 รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และวัฒนธรรม ที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
4 จิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring
6 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring
7 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring
8 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring
9 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring
10 การจ้างสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
11 การจ้างสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
12 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพัฒนาเครื่องมือวัด : การวิจัยข้ามวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2557
13 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring
ปี พ.ศ. 2547
14 โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร ศึกษากรณีจังหวัดน่าน ในชุดโครงการทักษะการทำงาน
ปี พ.ศ. 2546
15 ระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร ศึกษากรณี จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2544
16 ปัจจัยระดับบุคคลและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1