ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุษฎี อายุวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดุษฎี อายุวัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภราดร ดังยางหวาย 4
2 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 4
3 พรเพ็ญ ปานคำ 4
4 อารีย์ นัยพินิจ 3
5 แสวง รวยสูงเนิน 3
6 สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 2
7 อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ 2
8 ศรีปัญญา ใจใหญ่ 2
9 วีระ ภาคอุทัย 2
10 ฟ้ารุ่ง มีอุดร 2
11 อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 2
12 Dusadee Ayuwat 2
13 รจนา แก่นอำพรพันธ์ 2
14 ภาณี ฤทธิ์มาก 2
15 ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 2
16 วิริยะ ลิมปินันทน์ 2
17 ธนพรรณ ธานี 2
18 ณิชชา ณรงค์ชัย 1
19 ขวัญชนก สันฐาน 1
20 มยุรณี หล้ากวนวัน 1
21 กิติยวดี สีดา 1
22 เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ 1
23 อดิเรก เร่งมานะวงษ์ 1
24 สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร 1
25 Viriya Limpinuntana 1
26 Sawaeng Ruaysoobnern 1
27 ศศิ จังสถิตย์กุล 1
28 Khon Kaen University 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
30 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
31 ชูศรี คูชัยสิทธิ์ 1
32 ธนพรรณ ธานี 1
33 สร้อยบุญ ทรายทอง 1
34 รจนา แก่นอำพรพันธ์ 1
35 สังคม ศุภรัตนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 6
3 2554 2
4 2553 6
5 2552 5
6 2551 9
7 2550 3
8 2549 1
9 2548 3
10 2545 2
11 2540 1
12 2536 2
13 2535 1
14 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Primary Prevention of Domestic Violence in Laos - Understanding the Protection and Risk Factors Associated with Male Perpetration of Violence Against Women.
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลกระทบของการผลิตในชุมชนที่มีต่อภาวะสุขภาพของแรงงานและครัวเรือนอีสาน
3 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของทรัพยากรแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของทรัพยากรแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ผลกระทบของการผลิตในชุมชนที่มีต่อภาวะสุขภาพของแรงงานและครัวเรือนอีสาน
6 ผลกระทบจากระบบการผลิตชุมชนต่อภาวะสุขภาพของแรงงานและครอบครัว
7 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของทรัพยากรแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
8 ศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
9 กระบวนการย้ายถิ่นของหญิงอาชีพนวดแผนไทยในชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2553
10 ผลของกระบวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการก่อนการย้ายถิ่นไปทำงานในต่างประเทศ
11 โครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศระยะที่ 4
12 โครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานก่อนย้ายถิ่นก่อนไปทำงานต่างประเทศ(ระยะที่ 5)
13 โครงการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรีอีสานที่สมรสกับชาวต่างชาติก่อนย้ายไปต่างประเทศ(กรณีประเทศเยอรมันนี)
14 ผลของกระบวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการ ก่อนการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ
15 ครอบครัววัยรุ่นชนบทอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2552
16 ผลกระทบของระบบการผลิตชุมชน ที่มีต่อภาวะสุขภาพแรงงานและครอบครัวอีสาน
17 ผลกระทบของระบบการผลิตชุมชน ที่มีต่อภาวะสุขภาพแรงงานและครอบครัวอีสาน
18 ภาวะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในภาคการผลิตเกษตรกรรม กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
19 สิทธิเด็กในครอบครัวจากมุมมองการปฏิบัติต่อเด็กของครอบครัวชนบท
20 ความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนผู้ย้ายถิ่นอีสาน
ปี พ.ศ. 2551
21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (สปสช.)
22 โครงการย่อยที่ 2 ผลขอลระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2551
23 โครงการย่อยที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานบุคคลระยะเวลา ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2551
24 โครงการย่อยที่ 1 ผลกระทบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการประเมินการปฏิบัติงานระยะเวลา ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2551
25 โครงการ NT2 Nakai Resettlement Monitoring and Evaluation Development and Training 2008
26 การพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของวัยรุ่นในชนบทอีสาน
27 การพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของวัยรุ่นในชนบทอีสาน
28 การพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของวัยรุ่นในชนบทอีสาน
29 การพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของวัยรุ่นในชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2550
30 การทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงดินเสื่ิอมโทรมโดยใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในไร่นาของสมาิชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอีสานและเครือข่ายข้าวอินทรีย์
31 Nam Theun 2 Hydroelectric Project
32 ความเข้มแข็งของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2549
33 โครงการให้คำแนะนำในการติดตามการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายขององค์การแพลนประเทศไทยและดำเนินการพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2548
34 มาตรวัดคุณภาพชีวิต : ศึกษากรณีประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
35 แบบแผนการสมรสกับชาวต่างชาติของสตรีชนบทอีสาน
36 ความต้องการพัฒนาความสามารถและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ของแหล่งงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
37 ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 ผลของการแก้ปัญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลำบาก กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2540
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลื่อนอาชีพผู้ย้ายถิ่น
ปี พ.ศ. 2536
40 ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์
41 ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็ก ที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์
ปี พ.ศ. 2535
42 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเจริญพันธุ์ ของผู้ย้ายถิ่นและผู้ไม่ย้ายถิ่น