ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุษฎี ณ ลำปาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- ดุษฎี ณ ลำปาง,
- ดุษฏี ณ ลำปาง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถิตย์ อุปาลี 4
2 วราภา คุณาพร 2
3 กฐิน ศรีมงคล 2
4 รุจ ศิริสัญลักษณ์ 2
5 จรูญ สุขเกษม 1
6 ประทีบ คชศิลา 1
7 ยุทธพล ทองปรีชา 1
8 ไพบูลย์ สุทธสุภา 1
9 สุพัชร์ อนันทนุพงศ์ 1
10 ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 1
11 รัฐเกียรติ โพธิวรางกูร 1
12 ตะวัน บุตรสำราญ 1
13 ปุณณรัตน์ อุบลจิต 1
14 วิธิวัต มันกระโทก 1
15 เหนือ แสงลำพูน 1
16 วันเพ็ญ ศรีแก้ว 1
17 สุนทร คำยอง 1
18 วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 1
19 วารุตม์ วิรัศมี 1
20 นริศ ยิ้มแย้ม 1
21 วราขวัญ บุญยัง 1
22 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 1
23 จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 1
24 สุรพล เศรษฐบุตร 1
25 สุภาพร อินขะ 1
26 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 1
27 นฤมล กรสุพรรณ์ 1
28 พรรณี วันชัย 1
29 ปิยะนันท์ สุวรรณปิงคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 1
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 3
6 2547 2
7 2546 2
8 2542 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
4 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาในตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
5 วิถีการผลิตข้าว เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครอบและชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6 ความพึงพอใจและความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่
7 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2552
8 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่
9 การใช้การเกษตรดีที่เหมาะสม ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
10 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
11 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในการใช้สารเคมีทางการเกษตร ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
12 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารจากป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
13 แนวทางการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
14 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกร ในการผลิตไก่เนื้อ ในจังหวัดเชียงใหม่
15 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีพันธสัญญาของบริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
16 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยต่อมาตรการแก้ไขปัญหาลำไยในจังหวัดลำพูน
17 การใช้ไบโอดีเซลทางการเกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2542
18 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่