ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดีเซลล์ สวนบุรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญชู ลีลาขจรจิต 15
2 บุญเตือน มงคลแถลง 15
3 สุพัฒน์ นวลโกฏ 15
4 ทรงเกียรติ รอดแดง 15
5 อรณัชชาย์ อุทัยธีรนันท์ 4
6 นภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์ 4
7 นภาพร คล้ายเจียม 4
8 แสวง เกิดประทุม 4
9 มิ่งขวัญ มิ่งเมือง 2
10 พรสวาท วัฒนกุล 2
11 สายสุดา สมชิต 2
12 ประหยัด นันทศีล 2
13 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
14 วีระศักดิ์ อุดมโชค 2
15 อรรณพ หอมจันทร์ 2
16 สุภาวดี อิงศรีสว่าง 2
17 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
18 นเรคร์ จันทน์ขาว 1
19 ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ 1
20 สุพรรณนิจ พลเสน 1
21 ภาสกร ปนานนท์ 1
22 สมยศ ครึสถิตย์ 1
23 อมรา ทองปาน 1
24 ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 1
25 นิตยา เลาหะจินดา 1
26 นายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์ 1
27 กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ 1
28 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 1
29 ลัดดา มีศุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 7
5 2554 4
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 1
9 2549 2
10 2548 1
11 2530 1
12 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนาเครื่องเตือนอุบัติภัยน้ำป่าและแผ่นดินถล่ม แบบส่งสัญญาณออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจแหล่งน้ำบาดาลแบบการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
3 การพัฒนาเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เพื่อสำรวจแหล่งน้ำบาดาลแบบการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
5 ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพและตรวจวัดสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน บริเวณเส้นทางเข้าออกชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบการสร้างภาพเชิง 2 มิติ
7 การศึกษาชั้นน้ำบาดาลบริเวณใต้แม่น้ำจากการพัฒนาเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องข้ามแม่น้ำ
8 การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์
9 การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต
10 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บริเวณพื้นที่บ้านแพะหนองแดง จังหวัดลำปาง
11 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินและหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินพื้นที่บ้านห้วยหญ้าไซ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
12 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2554
13 การพัฒนาเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาโพรงในหินปูน
14 การศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ยิปซัม
15 ศึกษาธรณีวิทยาฐานรากบริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
16 สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่ทองคำและทองแดง พื้นที่ อำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2553
17 การพัฒนาเทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาสายแร่ทองคำอย่างละเอียด
18 โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาลักษณะอุทกธรณีวิทยา
ปี พ.ศ. 2552
19 การหาการรั่วซึมของน้ำใต้ดินบริเวณขอบเหมืองยิปซัม
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาการปนเปื้อนน้ำบาดาลบริเวณที่กลบฝังขยะด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2549
21 การศึกษาการปนเปื้อนน้ำเค็มในชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์
22 ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณพิบัตภับหลุมยุบจากแผ่นดินไหว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2548
23 โครงการศึกษาภูมิลักษณ์ที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเพื่อเป็นจุดร่วมในการจัดการแหล่งพลอยแพร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2530
24 การวิเคราะห์ไอโซโทปยูเรเนียม-235 จากรอยพีสชันแฟรกเมนต์ บนแผ่นไมลาร์ เมื่ออาบรังสีเทอร์มัลนิวตรอนความเข้มต่ำ