ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดีบุญ เมธากุลชาติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Orthophoto/Ortho-Image Map) ภายใต้ลิขสิทธิ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 การศึกษากระบวนการและกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
3 โครงการจัดทำกระบวนการกำหนดคุณภาพข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
4 โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
5 โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000
6 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม SMMS ในการประมาณอายุยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
7 การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมุลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง
ปี พ.ศ. 2553
8 การจัดสำเนาและใส่ลายน้ำลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
9 การนำเข้าข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลง มาตราส่วน 1:4000
10 ศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิคและความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000
ปี พ.ศ. 2552
11 ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 และ 1/25000 และระบบสืบค้น
12 ศึกษาและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
13 แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง
14 โครงการจัดทำแผนที่ทางกายภาพเชิงเส้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ยะลาส ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
15 โครงการจัดทำแผนที่เชิงเลขในพื้นที่โครงการหลวง 24 แห่ง
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์