ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก ศรีสุโข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดิเรก ศรีสุโย
- Dirake Srisukho
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 ศิริชัย กาญจนวาสี 8
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 5
4 อุทัย บุญประเสริฐ 4
5 อุทัย ตั้งคำ 2
6 ดิเรก ศรีสุโข 2
7 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
8 สุนทร เทียนงาม 2
9 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ 2
10 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
11 อวยพร เรืองตระกูล 2
12 วรรณ์ดี แสงประทีปทอง 1
13 สุกัญญรัตน์ คงงาม 1
14 เรวดี อันนันนับ 1
15 เปี่ยม ผ่องพลีศาล 1
16 เฉลิม วราวิทย์ 1
17 ศรีเชาวน์ วิหคโต 1
18 พิชัย แก้วสุวรรณ 1
19 ไปรมา พจนพิมล 1
20 พรทิพย์ ทิพย์พืช 1
21 อารีย์ บัญญัติ 1
22 วรวรรณ สังสัพพันธ์ 1
23 สุมล สิทธิสมบูรณ์ 1
24 พรรณี โศจิศุภร 1
25 พัชรินทร์ จินดาหลวง 1
26 นงเยาว์ เดชมา 1
27 ธีระดา ภิญโญ 1
28 ทองสุข สายแสงทอง 1
29 วันชัย นันตะเงิน 1
30 อรวรรณ แสงศศิธร 1
31 อุไร เสรีประเสริฐ 1
32 เวช มงคล 1
33 พนิชา สังข์เพ็ชร 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 ภัทรา จินดาศรี 1
36 สมคิด รักษาสัตย์ 1
37 สุริยา จารยะพันธุ์ 1
38 วาสนา ทองการุณ 1
39 สมหมาย ถิระจิตโต 1
40 ประกิตศรี สมทรัพย์ 1
41 วรรณวิภา จัตุชัย 1
42 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 1
43 สุภา ศีลสร 1
44 เนาวรัตน์ สมัครรัฐกิจ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา 1
46 ทิศนา แขมมณี 1
47 นงรัตน์ วงศ์ศรี 1
48 ฉันทนา ชั่งใจ 1
49 ทองดี แย้มสรวล 1
50 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 1
51 กรรณิการ์ อินทราย 1
52 สมทรง สุบุญสันธ์ 1
53 สุญาณี จิตตะยโศธร 1
54 เทอด แก้วคีรี 1
55 สุนทร ช่วงสุวนิช 1
56 พวงทิพย์ กรุงกาญจนา 1
57 ทัสนี วงศ์ยืน 1
58 พัชรา ชุมสาย ณ อยุธยา 1
59 แสงจันทร์ เจริญพงศ์ 1
60 ถวัลย์ จันทร์เพ็ง 1
61 ปิยะวดี แสงคำสุข 1
62 สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ 1
63 สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ 1
64 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
65 ยุวารินทร์ ธนกัญญา, 2520- 1
66 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
67 นพดล ภวนะวิเชียร 1
68 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
69 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
70 รังรอง งามศิริ 1
71 ประยุทธ ไทยธานี, 2515- 1
72 สมพร สุทัศนีย์ 1
73 สุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์ 1
74 วาสนา พิทักษ์สาลี 1
75 อุ่นตา นพคุณ 1
76 สุภา พื้นนาค 1
77 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
78 สุวรรณ มุ่งฝากกลาง 1
79 กรแก้ว แก้วคงเมือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2551 1
4 2546 2
5 2545 2
6 2544 1
7 2543 1
8 2540 5
9 2539 2
10 2538 2
11 2537 5
12 2536 1
13 2535 3
14 2534 1
15 2533 2
16 2532 3
17 2531 4
18 2530 7
19 2529 7
20 2528 4
21 2527 7
22 2526 4
23 2525 3
24 2507 1
25 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหาย สำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบ
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยงค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบ
ปี พ.ศ. 2551
3 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยง ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและสารสนเทศของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
4 การสร้างและพัฒนาแบบสอบความถนัดทางดนตรีไทย
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการคิด ความสามารถในการประมวลผลอย่างอัตโนมัติ และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2545
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา
7 การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
8 ผลของการฝึกสร้างแผนผังทางปัญญาที่มีต่อความเข้าใจและความคงทน ของความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2543
9 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ที่มีผลต่อเชาวน์อารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2540
10 การศึกษาค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสร้างเสริมด้วยกระบวนการ ที่พัฒนาตามแนวคิดของไอเซ็นและแรทส์
11 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ที่มีผลต่อความวิตกกังวล ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
12 การพัฒนามาตรวัดความเชื่อในสมรรถนะของตน ในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความสามารถด้านการแสวงหาความรู้ การประมวลผลอย่างอัตโนมัติและการคิดขั้นสูง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การเปรียบเทียบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
14 การพัฒนาแบบวัดการปรับตัวกับเพื่อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2539
15 การตรวจหาค่าแผกเหล่าในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์โดยใช้ชุดสี่
16 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระหว่างวิธีสุ่มแบบง่ายกับแบบมีระบบ
ปี พ.ศ. 2538
17 การวิเคราะห์ลักษณะความเป็นนักพัฒนาของผู้บริหารสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
18 การเปรียบเทียบค่าความร่วมกัน และน้ำหนักองค์ประกอบของการวิเคราะห์ตัวประกอบสำหรับตัวแปรทวิวิภาค เมื่อใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบฟีกับแบบเตตระคลอริค
ปี พ.ศ. 2537
19 ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
20 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
21 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
22 การเปรียบเทียบผลของการถ่วงน้ำหนักข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยทริมต์ และค่าเฉลี่ยวินโซไรซต์ ที่มีต่อค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่1ของสถิติทดสอบ ฮอตเจส-เลย์แมน อะไลนเม็นท์
23 การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ วี ของแครมเมอร์ ระหว่างการวิเคราะห์โดยการรวมเซลล์กับไม่รวมเซลล์ในตารางการณ์จรเมื่อความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2536
24 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวแปรพยากร์ ที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบ ในการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
ปี พ.ศ. 2535
25 การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบบาร์ตเลต เลอวีน และสแควร์แรงค์ในการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน
26 การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคล
27 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
28 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว ภาระรับผิดชอบต่อหน้าที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน กับปัญหาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2533
29 การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์
30 ความคลาดเคลื่อนในการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
31 การเปรียบเทียบค่าปรับแก้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณยกกำลังสอง ระหว่างวิธีของเวอร์รี่กับวิธีของโอลกินกับแพรตต์
32 ความตรงเชิงทำนายของแบบสอบคัดเลือกจากกลุ่มที่ได้รับคัดเลือก : การศึกษาแบบมอนติคาร์โล
33 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2531
34 การเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของสถิติทดสอบแบบ เอฟ เอฟสตาร์ และยูเมื่อความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน
35 การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีประมาณค่าข้อมูลที่สูญหายสามวิธี ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก
36 การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา
37 การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
39 การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์
40 รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ในผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนตัวประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขวัญของครูและความเป็นผู้นำทางวิชาการของครูใหญ่ กับการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผล ของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12
42 การวิเคระห์ตัวประกอบของประสิทธิภาพการสอน ของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามการประเมินโดยตนเองและนักเรียน
43 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของนิสัยทางการเรียน และทัศนคติต่อการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
44 การศึกษาลักษณะการแจกแจง การควบคุม ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบสำหรับค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน เคนดอลเทาและเครมเมอร์วี
ปี พ.ศ. 2529
45 การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
46 การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 การวิเคราะห์ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูกรมสามัญศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48 การเปรียบเทียบอัตราการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ของครู เมื่อข้อคำถามในแบบสอบถามเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และเมื่อผู้ลงนามในจดหมายนำของแบบสอบถามมีตำแหน่งต่างกัน
49 สมรรถภาพสำคัญของครูวัดผลโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหาร ในกรุงเทพมหานคร
50 ความคลาดเคลื่อนในการวิจัย
51 ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ที่ปรากฏและลักษณะการกระจาย ของสถิติทดสอบเอช ของคราสคัล-แวลิสที่ไม่ใช่ค่าแก้เมื่อมีการซ้ำ ของค่าสังเกตในระดับที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2528
52 การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับระยะเวลา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ของข้าราชการครูกรมสามัญศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ระหว่างปีการศึกษา 2521-2523
53 การเปรียบเทียบค่าสถิติของมาตราเจตคติแบบลิคเคิต เมื่อใช้เทคนิคการสุ่มเมตริกพหุคูณกับการสุ่มผู้สอบ
54 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนารี กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
55 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพส่วนตัวนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
56 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของนักเรียน สภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมทางบ้าน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ สถานภาพส่วนตัว และประสบการณ์การเพิ่มความรู้ในวิชาชีพ กับสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพครู ของครูมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มีวุฒิทางครู
58 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพส่วนตัวนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
59 ความต้องการในการใช้และการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
60 การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของที-เทส และดอลมอโกรอฟ สเมอร์นอฟ เทส แบบสองกลุ่ม ภายใต้ลักษณะการแจกแจงของประชากร 3 แบบ
61 ความคาดหวังของคณะกรรมการร่างจรรยาครู ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อจริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู
62 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มประสบการณ์ ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
63 การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบเอฟ เมื่อข้อมูลได้รับการแปลงรูปในรูปแบบแตกต่างกัน ภายใต้ลักษณะการแจกแจงประชากร 3 แบบ
64 การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบของที-เทส, วิลค๊อกซอน เทส, เทอรี่-โฮฟฟ์ดิง นอร์มอล-สกอร์เทส และ แวน เดอ แวร์เดน นอร์มอล-สกอร์เทส ภายใต้ลักษณะการแจกแจงของปะชากร 3 แบบ
65 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านสื่อในการเรียน และสถานภาพของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 ทางวิทยุและไปรษณีย์
66 ความต้องการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติการสอนของครูประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
67 ความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิหลัง ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเหตุผลส่วนตัวกับการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์
68 บทบาทของครูวัดผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคาดหวังของตนเอง, ครู และผู้บริหาร
69 การศึกษาโดยวิธีมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 จากข้อมูลที่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นของการเปรียบเทียบพหุคูณ
ปี พ.ศ. 2507
70 The perception of the relationship between boys and girls among university students