ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 4
2 จรัส สุวรรณมาลา 3
3 จันทนา สุทธิจารี 2
4 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 2
5 ไม่มีข้อมูล 2
6 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 2
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
8 Darin Khonhsatwiwan 2
9 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
11 Kittipat Saentaweesuk 2
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
13 ครรชิต สุขนาค 2
14 Naresuan University 2
15 สถาบัณพัฒนบัณฑตศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 2
16 วิทยา คามุณี 2
17 ดาริน คงสัจวิวัฒน์ 2
18 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 2
19 ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ 1
20 สิทธิพร พูลสวัสดิ์ 1
21 อำพล นววงศ์เสถียร 1
22 Khanchit Suknak 1
23 Witaya Damunee 1
24 นัทธมน บุญประภพ 1
25 Thanawat Khanbun 1
26 Danai Pahuyot 1
27 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
28 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
29 Direk Patmasiriwat 1
30 Sukalaya Kongsawatt 1
31 Wanna Phongthinngam 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 1
34 ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร 1
35 ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย 1
36 ณรงค์ จุลเพชร 1
37 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
38 สุพินดา สาทรกิจ 1
39 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
40 พัชนี ธรรมวันนา 1
41 ผลิดา ภูธรใจ 1
42 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
43 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
44 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
45 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
46 พิชญ์ รอดแสวง 1
47 Phi Rodsawaeng 1
48 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
49 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
50 Wiratda Sutayakhom 1
51 วิรัชดา สุทธยาคม 1
52 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2544 1
12 2525 1
13 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการย่อยที่ 1 ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นและการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค(ภายใต้ชุดโครงการปฏิรูปภาครัฐและการบริหารภาครัฐแนวใหม่)
ปี พ.ศ. 2553
3 เศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับทางสังคม ของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย : กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
5 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษา องค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดลำปางและตาก
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืน ของธุรกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
7 การวิเคราะห์ผลกระทบของงบกลางต่อการขยายตัวของผลผลิตและการกระจายรายได้
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิจัยนโยบายสาธารณะ : ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่
9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย :
ปี พ.ศ. 2549
10 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
11 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ปี พ.ศ. 2547
12 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับ อบต. : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2544
14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2525
15 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย : ศึกษาจากสมการโครงสร้าง