ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำวรุ่ง คงเทียน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิลุบล ทวีกุล 2
2 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
3 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 2
4 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
5 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
6 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
7 อภิชำต เมืองซอง 2
8 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 2
9 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
10 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
11 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
12 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
13 วัลลีย์ อมรพล 2
14 รุ่งรวี บุญทั่ง 2
15 สมฤทัย ตันเจริญ 2
16 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 2
17 สุภำพร สุขโต 2
18 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
19 วสันต์ วรรณจักร์ 2
20 วนิดำ โนบรรเทำ 2
21 วุฒิพล จันสระคู 2
22 อนันต์ ทองภู 2
23 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
24 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 2
25 สมชำย บุญประดับ 2
26 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
27 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
28 เมธำพร พุฒขำว 2
29 มำลัย กล่อมแก้ว 2
30 วิทูร อมรพล 2
31 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
32 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
33 เสำวรี บำรุง 2
34 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
35 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง