ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12
3 สมศักดิ์ สุวรรณมิตร 5
4 จุฑาณัฐ ธนกุลรังสฤษดิ์ 5
5 อรอนงค์ เชาวกุล 5
6 หทัยวงศ์ งามวุฒิวงศ์ 5
7 ชัยพันธ์ พัทธิกุล 5
8 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 5
9 วีรวิชญ์ อัครจิรไพศาล 5
10 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 5
11 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 5
12 ประพัฒน์ เจริญหงษ์ทอง 4
13 นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ 3
14 วันชัย ริจิรวนิช 2
15 ชาญณรงค์ รุ่งเรือง 2
16 บัณฑิดา บุณเดชอิทธิโรจน์ 2
17 พัชราภรณ์ ผ่องแผ้ว 2
18 จรูญ มหิทธาฟองกุล 2
19 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 2
20 ดวงตา ละเอียดดี 2
21 ชญานี หวั่งประดิษฐ์ 2
22 อรวรรณ พิทักษ์เกียรติกุล 2
23 กรณิการ์ กล้าหาญ 2
24 ชลาธาร รัตนพานิช 2
25 จุรีพร สุวรรณสา 2
26 สิริวรรณ ชื่นวัฒนโกวิทย์ 2
27 ศุภพิชญ์ จิรบูรณ์ธนันดร 2
28 ชนิตา เกิดฤทธิ์ 1
29 สุรกิจ มัณยานนท์ 1
30 ทักษิณา คุณมาศ 1
31 วันชัย วิจิรวนิช 1
32 โกเมนทร์ โสภณศิริ 1
33 ทรงชัย รักษ์ถาวรวงศ์ 1
34 สุพรรณิการ์ ธรรมนิทัศนา 1
35 จิรภัทร ราศรี 1
36 ปฐมพงศ์ เอี่ยมบุญฤทธิ์ 1
37 ประเสริฐ กาบสลับ 1
38 วีระวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต 1
39 จรสวรรณ โกยวานิช 1
40 บุญสม ประเสริฐอัครกุล 1
41 จักรพงศ์ กาญจนสมวงศ์ 1
42 จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ 1
43 ชาตรี ศรีไพพรรณ 1
44 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
45 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
46 วิทยา ยงเจริญ 1
47 จิตติปกรณ์ บุญประเสริฐ 1
48 ฐปน เกษมพรมณี 1
49 จารุณี เหลืองเพชรงาม 1
50 สันติ สุวรรณรังษี 1
51 จันทนา จันทโร 1
52 สรียา กสิกพันธุ์ 1
53 สุวัฒน์ เณรโต 1
54 วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล 1
55 ปกรณ์ อดุลพันธุ์ 1
56 สวัสดิ์ สุขะอาจิณ 1
57 ธัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ 1
58 จิตรา รู้กิจการพานิช 1
59 วรวิทย์ นาควัฒนานุกูล 1
60 ฤทัย บัวชุม 1
61 ธฤต สถิรพินิจกุล 1
62 จุติเทพ วงศ์สวัสดิ์ 1
63 ปารเมศ ชุติมา 1
64 เชาวรัตน์ จั่นประดับ 1
65 อิทธินาถ จุฬาพรหมเดช 1
66 สมบัติ สุขนิจ 1
67 วทัญญู สันตินิยม 1
68 นันทเดช ยุทธารักษ์ 1
69 วรรณวรางค์ กลิ่นสุวรรณ 1
70 กิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล 1
71 ชินวุธ สถิรวุฒิพงศ์ 1
72 Damrong.T@chula.ac.th 1
73 สาโรช บัวบูชา 1
74 คมสัน สนองพงษ์ 1
75 สุพจน์ ชุนรัตนชัย 1
76 เขมิกา วันทอง 1
77 หทัยรัตน์ สงวนไทร 1
78 รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ 1
79 ดำรง ทวีแสงสกุลไทย 1
80 ธวัชชัย หล่อวิจิตร 1
81 อภิชญา ทองชิว 1
82 สมยศ กาญจนจิตกร 1
83 จุฬารักษ์ วรรณปิยะรัตน์ 1
84 ชุมพล มณฑาทิพย์กุล 1
85 พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา 1
86 พัชรี พิมพ์ทอง 1
87 ลุ้ย กานต์สมเกียรติ 1
88 ปวีณ์สุดา ปานอำไพ 1
89 ศศิธร อิ่มเงิน 1
90 วินิตา เพชรรุ่ง 1
91 สุเมธ พลภักดี 1
92 อลงกต กาญจนคช 1
93 อารักษ์ แยบสูงเนิน 1
94 พงษ์เพ็ญ จันทนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 7
2 2553 11
3 2552 12
4 2551 11
5 2550 10
6 2549 1
7 2548 3
8 2547 3
9 2546 4
10 2545 4
11 2544 3
12 2543 6
13 2541 1
14 2539 6
15 2538 3
16 2537 2
17 2536 1
18 2535 3
19 2533 1
20 2532 2
21 2526 1
22 2523 1
23 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บก
2 การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพแบบดุลยภาพโดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
3 การปรับปรุงกระบวนการรับรองชิ้นส่วนการผลิต : กรณีศึกษา ส่วนประกอบของแผงคอนโซลหน้า
4 การปรับปรุงระบบบริหารหน่วยปฏิบัติการทดสอบลูกถ้วยไฟฟ้า ตามแนวทางมาตรฐาน มอก. 17025:2548
5 การพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม ตามมาตรฐาน BS 7000 ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บก
6 การพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม ตามมาตรฐาน BS 7000 ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บก
7 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2553
8 การประยุกต์ระบบบริหารความเสี่ยง (ISO31000) สำหรับการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาในไส้กรองไอเสียรถยนต์
9 การปรับปรุงระบบบริหารห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเหล็กรีดเย็น
10 การลดของเสียสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ประตูยานยนต์
11 การลดของเสียผลิตภัณฑ์คอยล์เย็นในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้แนวทางของซิกซ์ ซิกมา (DMAIC)
12 การพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานการกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง
13 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
14 การลดของเสียผลิตภัณฑ์คอยล์เย็นในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยดารประยุกต์ใช้แนวทางของ ซิกซ์ ซิกมา (DMAIC)
15 การปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพด้วยการบริหารความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเลเซอร์พริ้นเตอร์
16 การพัฒนาคู่มือวิธีปฎิบัติงานสำหรับหน่วยงานการกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง
17 การลดของเสียสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ประตูยานยนต์
18 การประยุกต์ระบบบริหารความเสี่ยง (ISO31000) สำหรับการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาในไส้กรองไอเสียรถยนต์
ปี พ.ศ. 2552
19 การลดข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกสำหรับระบบการขนส่งรถยนต์
20 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องครัวแบบถอด-ประกอบ
21 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 2 ตัน โดยใช้เทคนิค QFD
22 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตสำหรับการผลิตเครื่องเรือนไม้
23 การลดของคืนจากการส่งมอบฐานรองรับมอเตอร์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกมา
24 การลดข้อผิดพลาดของการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนในโรงงานผลิตสี
25 การลดข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกสำหรับระบบขนส่งรถยนต์
26 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอนิเจอร์ชุดห้องครัวแบบถอด-ประกอบ
27 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตสำหรับการผลิตเครื่องเรือนไม้
28 การลดข้อผิดพลาดของการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนในโรงงานผลิตสี
29 การลดของคืนจากการส่งมอบฐานรองรับมอเตอร์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกมา
30 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 2 ตัน โดยเทคนิค QFD
ปี พ.ศ. 2551
31 การปรับปรุงกระบวนการทดสอบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
32 การลดของเสียในกระบวนการประกอบตู้เย็นขั้นสุดท้าย
33 การออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตตู้โชว์สินค้าแช่แข็งโดยประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ DFMEA
34 การลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการตัดแต่งเลนส์แว่นตา
35 การออกแบบระบบการควบคุมการทดสอบสมรรถนะการซักของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดและใบกวนโดยประยุกต์แนวทาง ISO/IEC 17025: 2005
36 การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA สำหรับการออกแบบและทดลองผลิตคอยล์ร้อนรถยนต์
37 การออกแบบกระบวนการควบคุมการทดสอบสมรรถนะการซัก ของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดและใบกวน โดยประยุกย์แนวทาง ISO
38 การลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการตัดแต่งเลนส์แว่นตา
39 การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA สำหรับการออกแบบและทดลองผลิตคอยล์ร้อนรถยนต์
40 การปรับปรุงกระบวนการทดสอบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
41 การออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตตู้โชว์สินค้าแช่แข็งโดยประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ DFMEA
ปี พ.ศ. 2550
42 การปรับปรุงและเฝ้าติดตามคุณภาพในกระบวนการก่อสร้างบ้านโดยประยุกต์ใช้หลักการ QFD และ FMEA
43 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังพัสดุ : กรณีศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
44 การบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงกับการประเมินประสิทธิภาพแบบดุลยภาพ กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมบริการประเภทธุรกิจประกันชีวิต
45 การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดสุขภาพธารน้ำแร่
46 การประยุกต์แนวทาง FMEA เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนมาตรวัดแรงดัน
47 การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตเลนส์
48 การประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมการผลิต กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษ
49 การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของโครงการการจัดกิจกรรม
50 การลดของเสียในกระบวนการผลิตพูลเลย์ สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
51 การลดของเสียในกระบวนการผลิตพูลเลย์ สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
52 การปรับปรุงคุณภาพการออกแบบและวางแผนก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบเดี่ยวโดยใช้หลักการ QFD
ปี พ.ศ. 2548
53 การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กรโดยใช้ดัชนีวัดสมรรถนะหลักของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 : กรณีศึกษาของโรงงานแปรรูปและประกอบชิ้นส่วนจากโลหะ
55 การแก้ไขปัญหาผิวเป็นตุ่มในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพีวีซีโดยแนวทางซิกซ์ ซิกม่า
ปี พ.ศ. 2547
56 การประยุกต์เทคนิคการประเมินด้านความรู้สึกเพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษเช็ดหน้า
57 การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น
58 การพัฒนาการเทียบเคียงภายในโดยอาศัยหลักการ BSC : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่มีหลายโรงงาน
ปี พ.ศ. 2546
59 การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA
60 การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีโช้คอัพรถจักรยานยนต์
61 การปรับปรุงระบบการวัดในสายการผลิตซีลของการผลิตวงจรรวม
62 การปรับปรุงความแข็งแรงของแผ่นกระดาษลูกฟูกด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2545
63 การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการ ขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่างยานยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA
64 การประยุกต์ใช้เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์เพื่อการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตพลาสเตอร์เทปปิดบาดแผล
65 การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
66 การประยุกต์เทคนิคเอสพีซีเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตลูกสูบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2544
67 การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ
68 การพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพชิ้นส่วนใหม่จากการจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์
69 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยางรถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2543
70 การปรับปรุงการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำมัน
71 การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก : กรณีศึกษา
72 การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล
73 การพัฒนาการประกันคุณภาพในกระบวนการของขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์
74 การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
75 การปรับปรุงข้อบกพร่องหลักในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
ปี พ.ศ. 2541
76 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตสำหรับกระบวนการผสมยาง ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถ
ปี พ.ศ. 2539
77 การออกแบบระบบบริหารคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ของงานหล่อโลหะและงานกลึง
78 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
79 การปรับปรุงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ในโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น
80 การวางแผนการผลิต และการจัดการพัสดุคงคลังของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตท่อโพลิเอทิลีน
81 การพัฒนาการประกันคุณภาพในกระบวนการประกอบหัวอ่าน และบันทึกสัญญาณแม่เหล็ก
82 การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพในการผลิตรายงาน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2538
83 การพัฒนาการควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจติดตามคุณภาพ สำหรับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
84 การปรับปรุง การตรวจ การทดสอบ และเครื่องมือวัดสำหรับระบบประกันคุณภาพ ของโรงงานผลิตจาระบี
85 ระบบเอกสารสำหรับการควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2537
86 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมแหอวน
87 การศึกษาสำหรับการรักษาระบบคุณภาพตามแนวทาง มอก-ISO9002 โดยใช้กรณีตัวอย่างของโรงงานฉีดพลาสติก
ปี พ.ศ. 2536
88 การศึกษาระบบการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จแบบ หลายโรงผสม
ปี พ.ศ. 2535
89 การศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรมในการผลิตเรือประมงในประเทศไทย โดยใช้ไฟเบอร์กลาส
90 การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบข้อมูลในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
91 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม เครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2533
92 การวิเคราะห์ปัญหาระยะก่อนการผลิต ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์พาร์ทิเคิลบอร์ด
ปี พ.ศ. 2532
93 ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน
94 การศึกษาองค์การและการบริหารของอุตสาหกรรมกำลังเติบโต : กรณีศึกษาของโรงงานทอแหและอวน
ปี พ.ศ. 2526
95 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2523
96 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัว