ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวรุ่ง คงเทียน
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
5 วนิดา โนบรรเทา 5
6 สมฤทัย ตันเจริญ 5
7 อนันต์ ทองภู 5
8 สมควร คล้องช้าง 5
9 สุภาพร สุขโต 5
10 ปรีชา กาเพ็ชร 5
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
13 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
14 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
15 วาสนา วันดี 4
16 นิลุบล ทวีกุล 3
17 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
18 เหรียญทอง พานสายตา 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
21 รัฐกร สืบคา 2
22 สาธิต อารีรักษ์ 2
23 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
24 ไพรสน รุจิคุณ 2
25 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
26 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
27 วริศ แคนคอน 2
28 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
29 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
30 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
31 อุบล หินเธาว์ 2
32 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
33 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
34 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
35 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
36 รมิดา ขันตรีกรม 2
37 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
38 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
39 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
40 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
41 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
42 ปัทมกร พงวาเรศ 2
43 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
44 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
45 ปิยะรัตน์ จังพล 2
46 ศิริขวัญ ภู่นา 2
47 วารีย์ ทองมี 2
48 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
49 เจิม จาประโคน 2
50 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
51 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
52 อุชฎา สุขจันทร์ 2
53 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
54 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
55 สรัตนา เสนาะ 2
56 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
57 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
58 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
59 แววตา พลกุล 2
60 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
61 เสาวรี บำรุง 1
62 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
63 สมชาย บุญประดับ 1
64 นาฏญา โสภา 1
65 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
66 ไพริน ผลตระกูล 1
67 ประชา ถ้าทอง 1
68 ประชา ถ้ำทอง 1
69 เบญจมาศ คำสืบ 1
70 วุฒิพล จันสระคู 1
71 จิราภา เมืองคล้าย 1
72 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
73 วสันต์ วรรณจักร์ 1
74 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
75 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
76 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
77 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
78 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
79 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
80 จงรักษ์ จารุเนตร 1
81 สมบูรณ์ วันดี 1
82 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
83 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
84 วรกานต์ ยอดชมภู 1
85 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
86 มนตรี ปานตู 1
87 พัชรินทร์ นามวง์ 1
88 วิทูร อมรพล 1
89 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
90 เมธาพร พุฒขาว 1
91 มาลัย กล่อมแก้ว 1
92 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
93 พิกุล ซุนพุ่ม 1
94 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
95 มัทนา วานิชย์ 1
96 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
97 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
98 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
99 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
100 อนุชา เหลาเคน 1
101 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 3