ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวรุ่ง คงเทียน
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
5 สมฤทัย ตันเจริญ 5
6 สุภาพร สุขโต 5
7 สมควร คล้องช้าง 5
8 วนิดา โนบรรเทา 5
9 ปรีชา กาเพ็ชร 5
10 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
11 อนันต์ ทองภู 5
12 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
13 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
14 วาสนา วันดี 4
15 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
16 เหรียญทอง พานสายตา 3
17 นิลุบล ทวีกุล 3
18 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
19 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
20 บุญญาภา ศรีหาตา 3
21 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
22 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
23 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
24 สาธิต อารีรักษ์ 2
25 รัฐกร สืบคา 2
26 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
27 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
28 ไพรสน รุจิคุณ 2
29 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
30 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
31 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
32 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
33 วารีย์ ทองมี 2
34 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
35 อุบล หินเธาว์ 2
36 วริศ แคนคอน 2
37 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
38 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
39 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
40 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
41 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
42 เจิม จาประโคน 2
43 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
44 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
45 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
46 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
47 ปิยะรัตน์ จังพล 2
48 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
49 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
50 ปัทมกร พงวาเรศ 2
51 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
52 ศิริขวัญ ภู่นา 2
53 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
54 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
55 อุชฎา สุขจันทร์ 2
56 แววตา พลกุล 2
57 รมิดา ขันตรีกรม 2
58 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
59 สรัตนา เสนาะ 2
60 วสันต์ วรรณจักร์ 1
61 วุฒิพล จันสระคู 1
62 วิทูร อมรพล 1
63 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
64 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
65 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
66 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
67 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
68 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
69 จิราภา เมืองคล้าย 1
70 สมบูรณ์ วันดี 1
71 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
72 มาลัย กล่อมแก้ว 1
73 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
74 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
75 วรกานต์ ยอดชมภู 1
76 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
77 พัชรินทร์ นามวง์ 1
78 มนตรี ปานตู 1
79 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
80 เมธาพร พุฒขาว 1
81 ไพริน ผลตระกูล 1
82 พิกุล ซุนพุ่ม 1
83 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
84 มัทนา วานิชย์ 1
85 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
86 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
87 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
88 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
89 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
90 อนุชา เหลาเคน 1
91 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
92 นาฏญา โสภา 1
93 เสาวรี บำรุง 1
94 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
95 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
96 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
97 สมชาย บุญประดับ 1
98 ประชา ถ้าทอง 1
99 ประชา ถ้ำทอง 1
100 เบญจมาศ คำสืบ 1
101 จงรักษ์ จารุเนตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 3