ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวรุ่ง คงเทียน
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
2 วัลลีย์ อมรพล 8
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
5 วนิดา โนบรรเทา 5
6 สมฤทัย ตันเจริญ 5
7 อนันต์ ทองภู 5
8 สมควร คล้องช้าง 5
9 สุภาพร สุขโต 5
10 ปรีชา กาเพ็ชร 5
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
13 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
14 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
15 วาสนา วันดี 4
16 นิลุบล ทวีกุล 3
17 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
18 เหรียญทอง พานสายตา 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
21 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
22 ไพรสน รุจิคุณ 2
23 รัฐกร สืบคา 2
24 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
25 วริศ แคนคอน 2
26 ศิริขวัญ ภู่นา 2
27 รมิดา ขันตรีกรม 2
28 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
29 สาธิต อารีรักษ์ 2
30 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
31 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
32 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
33 อุบล หินเธาว์ 2
34 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
35 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
36 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
37 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
38 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
39 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
40 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
41 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
42 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
43 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
44 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
45 วารีย์ ทองมี 2
46 อุชฎา สุขจันทร์ 2
47 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
48 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
49 ปัทมกร พงวาเรศ 2
50 ปิยะรัตน์ จังพล 2
51 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
52 สรัตนา เสนาะ 2
53 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
54 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
55 แววตา พลกุล 2
56 เจิม จาประโคน 2
57 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
58 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
59 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
60 เบญจมาศ คำสืบ 1
61 สมชาย บุญประดับ 1
62 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
63 ประชา ถ้ำทอง 1
64 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
65 เสาวรี บำรุง 1
66 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
67 นาฏญา โสภา 1
68 ไพริน ผลตระกูล 1
69 ประชา ถ้าทอง 1
70 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
71 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
72 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
73 จิราภา เมืองคล้าย 1
74 มัทนา วานิชย์ 1
75 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
76 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
77 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
78 จงรักษ์ จารุเนตร 1
79 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
80 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
81 มาลัย กล่อมแก้ว 1
82 พัชรินทร์ นามวง์ 1
83 มนตรี ปานตู 1
84 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
85 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
86 เมธาพร พุฒขาว 1
87 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
88 วสันต์ วรรณจักร์ 1
89 วุฒิพล จันสระคู 1
90 วิทูร อมรพล 1
91 วรกานต์ ยอดชมภู 1
92 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
93 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
94 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
95 พิกุล ซุนพุ่ม 1
96 อนุชา เหลาเคน 1
97 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
98 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
99 สมบูรณ์ วันดี 1
100 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
101 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 3