ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวรุ่ง คงเทียน
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
5 สมฤทัย ตันเจริญ 5
6 สุภาพร สุขโต 5
7 สมควร คล้องช้าง 5
8 วนิดา โนบรรเทา 5
9 ปรีชา กาเพ็ชร 5
10 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
11 อนันต์ ทองภู 5
12 วาสนา วันดี 4
13 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
14 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
15 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
16 เหรียญทอง พานสายตา 3
17 นิลุบล ทวีกุล 3
18 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
19 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
20 บุญญาภา ศรีหาตา 3
21 สาธิต อารีรักษ์ 2
22 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
23 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
24 รัฐกร สืบคา 2
25 ไพรสน รุจิคุณ 2
26 วริศ แคนคอน 2
27 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
28 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
29 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
30 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
31 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
32 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
33 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
34 อุบล หินเธาว์ 2
35 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
36 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
37 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
38 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
39 วารีย์ ทองมี 2
40 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
41 ปัทมกร พงวาเรศ 2
42 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
43 เจิม จาประโคน 2
44 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
45 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
46 รมิดา ขันตรีกรม 2
47 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
48 ปิยะรัตน์ จังพล 2
49 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
50 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
51 อุชฎา สุขจันทร์ 2
52 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
53 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
54 สรัตนา เสนาะ 2
55 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
56 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
57 ศิริขวัญ ภู่นา 2
58 แววตา พลกุล 2
59 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
60 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
61 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
62 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
63 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
64 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
65 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
66 เสาวรี บำรุง 1
67 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
68 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
69 จงรักษ์ จารุเนตร 1
70 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
71 เมธาพร พุฒขาว 1
72 พัชรินทร์ นามวง์ 1
73 มนตรี ปานตู 1
74 สมชาย บุญประดับ 1
75 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
76 วิทูร อมรพล 1
77 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
78 วสันต์ วรรณจักร์ 1
79 วุฒิพล จันสระคู 1
80 จิราภา เมืองคล้าย 1
81 พิกุล ซุนพุ่ม 1
82 สมบูรณ์ วันดี 1
83 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
84 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
85 อนุชา เหลาเคน 1
86 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
87 มาลัย กล่อมแก้ว 1
88 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
89 วรกานต์ ยอดชมภู 1
90 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
91 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
92 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
93 ไพริน ผลตระกูล 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 ประชา ถ้ำทอง 1
96 นาฏญา โสภา 1
97 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
98 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
99 มัทนา วานิชย์ 1
100 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
101 เบญจมาศ คำสืบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 3