ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรภรณ์ ทินวัง 5
2 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 5
3 ปุณยาภา คำบุญเรือง 4
4 อัญชลี ศรีสมุทร์ 4
5 วรนุช กิตสัมบันท์ 4
6 Suwat Chariyalertsak 2
7 ฟิลลิป เกส 2
8 Philip Guest 2
9 Peninnah Oberdorfer 2
10 จิราพร สุวรรณธีรางกูร 2
11 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
12 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
13 เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ 2
14 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
15 Darawan Thapinta 2
16 Jiraporn Suwantherangoon 2
17 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
18 ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ 2
19 พัชรี คำธิตา 2
20 Population Council, Bangkok, Thailand 2
21 สภาประชากร Population Council 2
22 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 2
23 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
24 หรรษา เศรษฐบุปผา 2
25 ชมนาด พจนามาตร์ 2
26 สินิทธิ์ อนันทวัฒน์ 2
27 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
28 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
29 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
30 The Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 1
31 จตุพร โนโชติ 1
32 อัมพวรรณ ถากาศ 1
33 Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 1
34 อรพรรณ ลิ่มพันธ์ 1
35 อุรา ทิพย์ประจักษ์ 1
36 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang 1
37 Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 1
38 ธัญญารัตน์ ขอบทอง 1
39 The Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 1
40 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
41 Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 1
42 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 1
43 เรณู นิลประภา 1
44 กาญจนา วิสัย 1
45 อักษิพร บุญแจ้ง 1
46 ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม 1
47 พัชรี พรมทับ 1
48 Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai, 1
49 ผกาทิพย์ สุขจิตร์ 1
50 กุลธิดา สิทธิวัง 1
51 นฐภัทร พิทักษ์ 1
52 กนกวรรณ ยองจา 1
53 ณัฏฐพร พันแพง 1
54 ราตรี โชติกพงษ์ 1
55 ขนิษฐา โยธี 1
56 เครือวัลย์ แห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 4
4 2552 8
5 2551 6
6 2550 2
7 2547 3
8 2542 1
9 2537 1
10 2535 2
11 2528 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Effect of Group Cognitive Behavior Therapy on Stress among Student Nurses .
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
3 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือ ในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
5 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
10 การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบเกี่ยวกับการใช้วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศร้าในผู้ติดสารเสพติด
11 ผลของการบำบัดโดยการแก้ปัญหา ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
12 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครอง เกี่ยวกับโรคติดอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่น
13 การปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
15 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์
16 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
17 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลีนิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
18 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
19 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
20 ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชาวไทยภูเขา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
21 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวก ต่อความหวังในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
22 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
23 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ ในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
24 Developing Evidence-Based Nursing Sensitive Indicators for the Patient Hospitalized with a Diagnosis of Depression in Thailand
25 ระบบบริการคลินิกยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
26 การประเมินกระบวนการในการให้บริการเมทริกซ์โปรแกรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ที่จำหน่ายจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ โรงพยาบาลสวนปรุง
28 การปรับทางจิตสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ในตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
29 Outcome of care in psychiatric patient : Patient's perception
ปี พ.ศ. 2537
30 ผลของการใช้อารมณ์ขันในการลดความวิตกกังวล
ปี พ.ศ. 2535
31 การลดความวิตกกังวลของพยาบาลประจำการที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสถิติ
32 การลดความวิตกกังวล ของพยาบาลประจำการ ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ
ปี พ.ศ. 2528
33 ผลของกมาใช้ตัวแบบในการลดความวิตกกังวลของนักศึกษา ก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลจิตเวท