ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารารัตน์ มณีจันทร์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาสนา วันดี 4
2 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
3 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 4
4 ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ 3
5 ศิริวรรณ อำพันฉาย 3
6 ธรรมรัตน์ ทองมี 3
7 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
8 สุมาลี โพธิ์ทอง 3
9 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 3
10 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
11 ปรีชา กาเพ็ชร 3
12 มัทนา วานิชย์ 3
13 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
14 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
15 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
16 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
17 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
18 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
19 สุภาพร สุขโต 2
20 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
21 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
22 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
23 บุญญภา ศรีหาตา 2
24 ณรงค์ ย้อนใจทัน 2
25 ยิ่งยง เมฆลอย 2
26 สุพัตรา ดลโสภณ 2
27 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
28 มนตรี ปานตู 2
29 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
30 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
31 ปิยะรัตน์ จังพล 2
32 อัมพร ทองปลิว 2
33 วีระพล พลรักดี 2
34 นิลุบล ทวีกุล 2
35 นฤทัย วรสถิตย์ 2
36 รัชนี โสภา 2
37 สุนี ศรีสิงห์ 1
38 นัฐภัทร์ คำหล้า 1
39 เบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยอัมราวรรณ ทิพย์วัฒน์ 1
40 วันทนา เลิศศิริวรกุล 1
41 ดุจลดา พิมรัตน์ 1
42 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 1
43 กนกวรรณ ฟักอ่อน 1
44 วัลลีย์ อมรพล 1
45 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
46 วารีย์ ทองมี 1
47 จิราภา เมืองคล้าย 1
48 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
49 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
50 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
51 สุจิตรา พิกุลทอง 1
52 พิกุล ซุนพุ่ม 1
53 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
54 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
55 สมบูรณ์ วันดี 1
56 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
57 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
58 วรกานต์ ยอดชมภู 1
59 อนุชา เหลาเคน 1
60 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
61 นาฏญา โสภา 1
62 บุญญาภา ศรีหาตา 1
63 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
64 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
65 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
66 ไพริน ผลตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2547 1
4 1086 4
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558
2 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
3 การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
4 ผลทางอัลลีโลพาทีของพุทธชาติก้านแดง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
7 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์
8 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์