ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารารัตน์ มณีจันทร์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาสนา วันดี 4
2 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
3 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 4
4 ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ 3
5 ศิริวรรณ อำพันฉาย 3
6 ธรรมรัตน์ ทองมี 3
7 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
8 สุมาลี โพธิ์ทอง 3
9 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 3
10 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
11 ปรีชา กาเพ็ชร 3
12 มัทนา วานิชย์ 3
13 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
14 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
15 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
16 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
17 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
18 บุญญภา ศรีหาตา 2
19 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
20 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
21 ณรงค์ ย้อนใจทัน 2
22 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
23 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
24 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
25 ปิยะรัตน์ จังพล 2
26 ยิ่งยง เมฆลอย 2
27 มนตรี ปานตู 2
28 สุภาพร สุขโต 2
29 นฤทัย วรสถิตย์ 2
30 สุพัตรา ดลโสภณ 2
31 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
32 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
33 นิลุบล ทวีกุล 2
34 รัชนี โสภา 2
35 วีระพล พลรักดี 2
36 อัมพร ทองปลิว 2
37 เบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยอัมราวรรณ ทิพย์วัฒน์ 1
38 สุนี ศรีสิงห์ 1
39 กนกวรรณ ฟักอ่อน 1
40 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
41 นัฐภัทร์ คำหล้า 1
42 วันทนา เลิศศิริวรกุล 1
43 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 1
44 จิราภา เมืองคล้าย 1
45 ไพริน ผลตระกูล 1
46 วัลลีย์ อมรพล 1
47 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
48 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
49 สุจิตรา พิกุลทอง 1
50 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
51 ดุจลดา พิมรัตน์ 1
52 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
53 สมบูรณ์ วันดี 1
54 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
55 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
56 วรกานต์ ยอดชมภู 1
57 วารีย์ ทองมี 1
58 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
59 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
60 อนุชา เหลาเคน 1
61 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
62 นาฏญา โสภา 1
63 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
64 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
65 พิกุล ซุนพุ่ม 1
66 บุญญาภา ศรีหาตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2547 1
4 1086 4
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558
2 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
3 การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
4 ผลทางอัลลีโลพาทีของพุทธชาติก้านแดง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
7 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์
8 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์