ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาราพร รินทะรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
2 ทัศนาพร ทัศคร 8
3 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
4 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
5 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
6 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
7 ธัญชนก จงรักไทย 6
8 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
9 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
10 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
11 มานิตา คงชื่นสิน 5
12 สุรีย์พร บัวอาจ 5
13 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
14 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
15 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
16 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
17 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
18 ธีราทัย บุญญะประภา 3
19 อิทธิพล บรรณาการ 3
20 สุนัดดา เชาวลิต 3
21 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
22 ชมัยพร บัวมาศ 3
23 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
24 ศรีสุดา โท้ทอง 3
25 แสนชัย คำหล้า 3
26 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
27 ไตรเดช ขำยทอง 3
28 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
29 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
30 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
31 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
32 ลัคนา เขตสมุทร 3
33 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
34 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
35 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
36 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
37 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
38 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
39 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
40 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
41 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
42 ทรงทัพ แก้วตา 3
43 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
44 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
45 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
46 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
47 วนาพร วงษ์นิคง 3
48 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
49 สากล วีริยานันท์ 3
50 นิวัติ อาระวิล 3
51 ยงยุทธ คงซำน 3
52 อุราพร หนูนารถ 3
53 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
54 จอมใจ ชลาเขต 3
55 อนัญญา เอกพันธุ 3
56 อัจฉรา หวังอาษา 3
57 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
58 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
59 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
60 สัญญาณี ศรีคชา 3
61 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
62 รางคนา โชติเศรษฐี 3
63 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
64 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
65 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
66 เยาวภา ตันติวานิช 3
67 ปิยาณี หนูกาฬ 3
68 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
69 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
70 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
71 ไตรเดช ข่ายทอง 2
72 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
73 รจนา ไวยเจริญ 2
74 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
75 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
76 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
77 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
78 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
79 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
80 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
81 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
82 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
83 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
84 รัตนา นชะพงษ์ 2
85 สาทิพย์ มาลี 2
86 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
87 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
88 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
89 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
90 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
91 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
92 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2545 3
3 543 5