ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาราพร รินทะรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
2 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
3 ทัศนาพร ทัศคร 8
4 ธัญชนก จงรักไทย 6
5 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
6 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
7 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
8 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
9 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
10 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
11 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
12 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
13 มานิตา คงชื่นสิน 5
14 สุรีย์พร บัวอาจ 5
15 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 5
16 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
17 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
18 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
19 สัญญาณี ศรีคชา 3
20 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
21 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
22 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
23 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
24 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
25 ปิยาณี หนูกาฬ 3
26 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
27 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
28 เยาวภา ตันติวานิช 3
29 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
30 ธีราทัย บุญญะประภา 3
31 รางคนา โชติเศรษฐี 3
32 ชมัยพร บัวมาศ 3
33 อิทธิพล บรรณาการ 3
34 สุนัดดา เชาวลิต 3
35 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
36 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
37 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
38 แสนชัย คำหล้า 3
39 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
40 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
41 ไตรเดช ขำยทอง 3
42 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
43 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
44 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
45 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
46 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
47 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
48 ลัคนา เขตสมุทร 3
49 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
50 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
51 ทรงทัพ แก้วตา 3
52 ศรีสุดา โท้ทอง 3
53 อัจฉรา หวังอาษา 3
54 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
55 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
56 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
57 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
58 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
59 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
60 วนาพร วงษ์นิคง 3
61 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
62 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
63 สากล วีริยานันท์ 3
64 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
65 ยงยุทธ คงซำน 3
66 นิวัติ อาระวิล 3
67 อุราพร หนูนารถ 3
68 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
69 จอมใจ ชลาเขต 3
70 อนัญญา เอกพันธุ 3
71 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
72 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
73 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
74 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
75 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
76 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
77 รัตนา นชะพงษ์ 2
78 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
79 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
80 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
81 ไตรเดช ข่ายทอง 2
82 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
83 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
84 สาทิพย์ มาลี 2
85 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
86 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
87 รจนา ไวยเจริญ 2
88 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
89 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
90 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
91 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
92 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2545 3
3 543 5