ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดอกรัก มารอด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประทีป ด้วงแค 36
2 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 19
3 สราวุธ สังข์แก้ว 19
4 เดชา วิวัฒน์วิทยา 13
5 วัฒนชัย ตาเสน 12
6 ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ 8
7 กาญจน์เขจร ชูชีพ 8
8 นายต่อลาภ คำโย 5
9 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 4
10 ต่อลาภ คำโย 2
11 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 2
12 สมนิมิตร พุกงาม 2
13 นายสำเริง ปานอุทัย 2
14 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 2
15 อนุชา ทะรา 1
16 นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว 1
17 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 1
18 ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ 1
19 สำเริง ปานอุทัย 1
20 สมชาย อ่อนอาษา 1
21 วันวิสาข์ เอียดประพาล 1
22 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
23 มานพ แก้วฟู 1
24 Dr. Hiroshi Tanak 1
25 บุญมา ดีแสง 1
26 สมหมาย เจนกิจการ 1
27 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
28 นางสาวบุญมา ดีแสง 1
29 นายสมชาย อ่อนอาษา 1
30 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
31 รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ 1
32 นายโดม ประทุมทอง 1
33 สันต์ เกตุปราณีต 1
34 นางสาวอิงอร ไชยเยศ 1
35 นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย 1
36 กอบศักดิ์ วันธงไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 8
3 2556 5
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 1
8 2550 1
9 2549 1
10 2547 1
11 2545 1
12 2538 1
13 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงสร้างป่าและแนวทางการฟื้นฟูป่าชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา ตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
3 คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน: พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
4 คุณค่าและการบริการทางชีวภาพของสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อพลวัตและความหลากหลายของพรรณพืชการ
6 ผลิตผลรองของป่า ในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
7 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา
8 การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา
9 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ปี พ.ศ. 2556
10 การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
11 การติดตามความหลากหลายของสัตว์ป่าต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
12 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
13 การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตภาคเหนือ (Biodiversity Hospots) จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
14 การประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของถิ่นอาศัยของพรรณพืชและสัตว์ป่ีา ในระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพปุย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
15 พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย
16 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
17 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
18 พลวัตของป่าผสมผลัดใบภายหลังไผ่ตายขุย
ปี พ.ศ. 2553
19 นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟต่อสังคมพืชและพลวัตรของธาตุอาหารบริเวณภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
20 พลวัตป่าดิบเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
21 สมบัติบางประการของดินจอมปลวกที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบสังคมพืชในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
22 อิทธิพลของการรบกวนต่อพลวัตป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2550
23 ความหลากชนิดและการประเมินถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมของไม้สกุลมะเดื่อ ในสถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
24 การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบ ภายหลังการออกดอกของไผ่
ปี พ.ศ. 2547
25 การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่
ปี พ.ศ. 2545
26 การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่
ปี พ.ศ. 2538
27 แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี