ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงมณี โกมารทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงมณี โกบรรทัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 2
3 ชัยเวช นุชประยูร 1
4 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
5 กนกอร โสพรรณพานิชกุล 1
6 ปัทมา แจ่มผล 1
7 เบญจมาศ ศิลาย้อย 1
8 จิระศักดิ์ เพชรหอย 1
9 พรรณิภา รอดวรรณะ 1
10 วราภรณ์ บุญศรัทธา 1
11 เสาวรัตน์ ชนม์ยืน 1
12 ภาษย์ สาริกะภูติ 1
13 อำพน วัฒนรังสรรค์ 1
14 วัฒนา บุญดาว 1
15 พรรณนิภา รอดวรรณะ 1
16 สุกรี อินทรสกุล 1
17 สุภา ลี้ไพโรจน์กุล 1
18 ศิริรัตน์ สาครินทร์ 1
19 อำภา ปัญญาศรีวรมย์ 1
20 มนตรี วงศ์รักษ์พานิช 1
21 ภาณี พิเชฐสุนทร 1
22 ณรงค์ โฉมเฉลา 1
23 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
24 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
25 วลัยพันธ์ เธียรไทย 1
26 กัลยา วานิชย์บัญชา 1
27 Bailes, Jack 1
28 นฤมล สมิตินันทน์ 1
29 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
30 สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 1
31 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 1
32 ศิริกุล คล่องคำนวณการ 1
33 ศรันย์ วรรธนัจฉริยา 1
34 รัตนา หงษ์จินดาเกศ 1
35 ราตรี สรรพการพาณิช 1
36 สุมาลี รัตนปัญญา 1
37 อานนท์ เอื้อตระกูล 1
38 กรรณิการ์ เกิดมงคล 1
39 ประกอบ เดชดี 1
40 วัลลภ พิเชฐกุล 1
41 อารียา ตันติธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 1
3 2546 1
4 2543 1
5 2534 2
6 2533 2
7 2532 1
8 2531 3
9 2529 2
10 2528 1
11 2526 1
12 2525 1
13 2524 1
14 2523 1
15 2522 2
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
2 การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
ปี พ.ศ. 2546
3 การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
4 การศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
5 ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตถ้วยชามเซรามิคส์ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในจังหวัดลำปาง
6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน ระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
7 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม : รายงานผลการประดิษฐ์
8 การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเพาะเห็ดหอม โดยวิธีเพาะในไม้ กับวิธีเพาะในถุงพลาสติก
ปี พ.ศ. 2532
9 การศึกษาต้นทุนการผลิตโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2531
10 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตปอแก้วฟอก
11 การศึกษาต้นทุนและรายได้จากการปลูกกล้วยหอมทองในเขตท้องที่ปทุมธานี
12 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมังคุด
ปี พ.ศ. 2529
13 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตอิฐมอญระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจำหน่ายน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2528
15 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮื้อเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2526
16 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดฟางเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2525
17 ต้นทุนการผลิตปลาดุกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2524
18 ปัญหาในการผลิตนมสดจากโคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
19 ต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
20 ปัญหาในการผลิตและช่องทางในการจำหน่ายของผลผลิตจากมินต์
21 การศึกษาต้นทุนการผลิตเส้นไหมยืนในประเทศไทย