ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร เปรมจิต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 4
7 2553 3
8 2552 3
9 2551 2
10 2550 1
11 2548 1
12 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาระบบการขยายพันธุ์กล้วยไข่ในไบโอรีแอกเตอร์แบบจมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2559
2 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบเลี้ยงของหนุมานนั่งแท่น Jatropha podagrica Hook ในสภาพปลอดเชื้อ
4 การสร้างแอมฟิดิพลอยด์จากลูกผสมข้ามสกุลระหว่างสบู่ดำและละหุ่งโดยสารโคลชิซีน
ปี พ.ศ. 2557
5 การวิจัยและพัฒนาพืชในจีนัส Jatropha sp. เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
6 การนำมวลชีวภาพของพืชเส้นใยมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานชีวภาพ
7 การวิจัยและพัฒนาพืชในจีนัส Jatropha sp เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
8 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
9 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
10 รูปแบบกรดไขมันของน้ำมันเมล็ดสบู่ดำออโตเทตราพลอยด์
ปี พ.ศ. 2554
11 การ pretreatment ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
12 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
13 รูปแบบกรดไขมันของน้ำมันเมล็ดสบู่ดำออโตเทตราพลอยด์
14 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิซิน: การแปรผันพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
16 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิซิน: การแปรผันพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
17 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน : การแปรผันทางพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันสบู่ดำโคลซิพลอยด์
ปี พ.ศ. 2552
18 ศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน
19 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ โดยการใช้สารโคลชิชิน
20 โครงการความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds:2,4 PCB
ปี พ.ศ. 2551
21 การสร้างสาร Phyllanthusol A จากเซลล์เพาะเลี้ยงของมะยม (Phyllanthus acidus Skeels)
22 การปรับปรุงพันธ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน
ปี พ.ศ. 2550
23 การถ่ายยีนในมะยมโดย Agrobacterium sp. เพื่อการสะสมสาร Phyllanthasol A
ปี พ.ศ. 2548
24 การสร้างสาร Phyllanthusol A จากเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมะยม (Phyllanthus acidus Skeel)