ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร คันธโชติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 11
2 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 7
3 ธนวันต์ กันทา 6
4 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 6
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
6 สุชาดา สุขหร่อง 5
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
8 โครงการวิจัย NRU 4
9 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 4
10 สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 4
11 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 4
12 อมรทิพย์ เมืองพรหม 4
13 วิจิตรา ลีละศุภกุล 4
14 เล็ก สีคง 4
15 งบประมาณแผ่นดิน 3
16 บรรจง วิทยวีรศักดิ์ 3
17 พิกุล วณิชาภิชาติ 3
18 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 3
19 สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ 2
20 กัลยาณี คุปตานนท์ 2
21 วราภรณ์ บุญประเสริฐ 2
22 สุพรรษา อุไรพันธ์ 2
23 ภารดา อุทโท 2
24 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
25 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 2
26 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
27 นุชรีย์ ชมเชย 1
28 ประเสริฐ พฤฒิคณี 1
29 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
30 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 1
31 ธันวดี สุขสาโรจน์ 1
32 วรนุช แสงเจริญ 1
33 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
34 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 1
35 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 1
36 Suchada Sukrong 1
37 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
38 ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ 1
39 ธนาวัฒน์ รักกมล 1
40 วิชุดา เกตุใหม่ 1
41 Amorntip Muangprom 1
42 Chaiyavat Chaiyasut 1
43 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
44 Duangporn Kantachote 1
45 Thanawan Kantha 1
46 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 1
5 2553 3
6 2552 2
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 2
12 2545 2
13 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซีพี ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง
3 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในรูปแบบของแข็งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในนาข้าวดินเค็ม
4 ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2557
5 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในรูปแบบของแข็งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในนาข้าวดินเค็ม
6 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
7 การใช้โปรไบโอติกส์ Lactobacillus plantarum DW12 และเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับการผลิตเครื่องดื่มน้ำสกัดมะขามป้อมเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
8 ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
9 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
10 การผลิตกล้าเชื้อในรูปแผ่นแห้งเพื่อการผลิตแหนมกาบา (?-aminobutyric acid)
ปี พ.ศ. 2555
11 Synergistic growth of lactic acid bacteria and photosynthetic bacteria for possible use as a bio-fertilizer
ปี พ.ศ. 2553
12 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมโดยใช้กล้าเชื้อแลกติกแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตกาบา (?-aminobutyric acid)
13 การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ น้ำหมักชีวภาพจากพืช
14 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้ง โดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มไม่สะสมซัลเฟอร์
ปี พ.ศ. 2552
15 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเลนส์
16 การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
ปี พ.ศ. 2550
17 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
18 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก สำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
19 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียแลกติกที่คัดเลือกได้ ซึ่งผลิตแบคเทอร์โอซินเป็นหัวเชื้อ
20 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
ปี พ.ศ. 2548
21 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟต เพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2547
22 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียและกากตกตะกอน
23 คุณลักษณะของน้ำหมักชีวภาพจากพืชและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก
ปี พ.ศ. 2546
24 คุณลักษณะของน้ำหมักชีวภาพจากพืชและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก
25 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟตเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2545
26 ศักยภาพของการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำทิ้งจากการแปรรูปน้ำยางพารา
27 บทบาทของแบคทีเรียต่อวัฎจักรไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพื่อการเพาะเลี้ยงแบบยั่งยืน