ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เยาวดี คุปตะพันธ์ 31
2 วันเพ็ญ มีสมญา 26
3 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 13
4 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 12
5 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 7
6 เพลินใจ ตังคณะกุล 7
7 สมจิต อ่อนเหม 6
8 กรุณา วงษ์กระจ่าง 5
9 เย็นใจ ฐิตะฐาน 5
10 ชมดาว สิกขะมณฑล 5
11 บุญมา นิยมวิทย์ 4
12 วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ 4
13 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 3
14 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 3
15 วิน เชยชมศรี 3
16 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 3
17 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 3
18 ชิดชม ฮิรางะ 3
19 วารุณี วารัญญานนท์ 3
20 อนุวัตร แจ้งชัด 3
21 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
22 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 2
23 สมชัย พงศ์จรรยากุล 2
24 จรรยา พุกกะเวส 2
25 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
26 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
27 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
28 สุมาลี สิงหนิยม 2
29 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 2
30 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
31 ศรีเมือง มาลีหวล 2
32 จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร 2
33 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 2
34 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 2
35 วราภรณ์ ประเสริฐ 2
36 สมศรี ภู่สีม่วง 2
37 สุวรพร แซ่ลิ้ม 2
38 สุมิตรา บุญบำรุง 2
39 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
40 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 2
41 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
42 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
43 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
44 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
45 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
46 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
47 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
48 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 1
49 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
50 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
51 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
52 อุษา ภูคัสมาส 1
53 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
54 นายอำนาจ คูตะคุ 1
55 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
56 พัชรี ตั้งตระกูล 1
57 รัศมี ศุภศรี 1
58 ปรียา ลีฬหกุล 1
59 อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
60 ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ 1
61 อ. ดร. กัลยา อารีย์ 1
62 อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ 1
63 บุญเกื้อ วัชรเสถียร 1
64 เอกวิทย์ ตรีเนตร 1
65 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
66 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
67 ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร 1
68 พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
69 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
70 นายธีระ ทองเผือก 1
71 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
72 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
73 นางวนัสยา สุอังควาทิน 1
74 นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข 1
75 จุฑา มุกดาสนิท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 6
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 2
12 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
2 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
6 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ
7 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
8 เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
10 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
11 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
12 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
ปี พ.ศ. 2551
13 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
ปี พ.ศ. 2549
14 โครงการบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตอาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
ปี พ.ศ. 2548
15 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
16 การใช้ประโยชน์ของแมลงกินได้บางชนิดในประเทศไทย : ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
17 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
19 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมารฟินอลทั้งหมดของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2545
20 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
21 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2544
22 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
23 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง