ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากลไก กระบวนการ ข้อมูลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3
4 โครงการจัดทำแผนสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ปี 2553
5 การศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบเหมืองหลังการปิดเหมืองตามแผนการปิดเหมืองลำปางของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน ) พ.ศ. 2552
6 รูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2549
7 การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่พึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2548
9 การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2532
10 การวิเคราะห์หลักสูตรการครุศึกษาไทย พุทธศักราช 2435-2530