ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดลฤดี เพชรขว้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 2
5 2551 2
6 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ที่หน่วยรับฝากครรภ์โรงพยาบาลในเขตจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
4 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมส์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2551
6 ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ = Psychosocial work factors and occupational stress among youth workers in convenience stores / ดลฤดี เพชรขว้าง
7 ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงาน ของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ