ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดลนภา หงษ์ทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดลนภา หงส์ทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกัน ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา
2 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
3 ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโดยใช้แนวคิดลีน ในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
5 ผลของการใช้คู่มือเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
6 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กรณีศึกษาเกษตรในตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
7 ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา
8 การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อการลดผลกระทบในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสมาชิกในครัวเรือนติดเชื้อโรคเอดส์: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2556
9 ปัจจัยทำนายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2553
10 การใช้มือถือ SMS MMS และ internet ในมือถือของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย และพะเยา/ธปท.
11 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 Drinking Risk Level and Alcohol Consumption Situation among Senior High School Students in a Rural Area of Thailand
13 ความรู้ การรับรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านกับการรับรู้อาการปวดข้อเข่าของผู้มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม ในตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
15 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
16 การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ด้านการใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
17 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวและผลสืบเนื่องทาง สุขภาพ : กรณีศึกษาสตรีที่สมรสแล้วในเขตจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2542
18 ปัจจัยบางประการที่มีต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวและผลสืบเนื่องทางสุขภาพ : กรณีศึกษาสตรีที่สมรสแล้วในเขตจังหวัดพะเยา