ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดลกร ขวัญคำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เปรียบเทียบการบริหารงานบริษัทจำลองระหว่างบางรัก 17/1 กับ บางรัก 17/2 ปีการศึกษา 2/2554
2 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการลงทุนในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับต่อการใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือน
ปี พ.ศ. 2554
3 การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง
4 การสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2553
5 ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา ต่อการให้บริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 คุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
8 การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามกอล์ฟแม่โจ้กอล์ฟคลับ
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
11 การเพิ่มศักยภาพการบริหารการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
12 กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาด และผลการดำเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมผัก-ผลไม้กระป๋อง ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
13 การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดลำไยของประเทศไทย
14 การศึกษาระบบพัสดุและบริหารงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาช่องทางการตลาดของลำไยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาช่องทางการตลาดของลำไยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
17 ศักยภาพในการดำเนินงานของโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรในโครงการพัฒนาบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 ศักยภาพในการดำเนินงานของโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรในโครงการพัฒนาบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้