ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 1
8 2546 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในบริเวณเขตลาดกระบัง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ :
ปี พ.ศ. 2554
2 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น
3 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องต่อการเกิดอิมัลชั่นของผลิตภัณฑ์สเปรด จากน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลายข้าวต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่นระดับอุตสาหกรรม
7 เทคนิคการผลิตผงน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีเอนแคบซูเลชั่น
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการ
9 การผลิตอาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากลูกเดือย ด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2550
10 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของปลายข้าว ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2549
11 การผลิตน้ำลำไยผง ด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2546
12 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)