ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุวัติ เพ็งอ้น
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดนุวัต เพ็งอ้น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6
2 ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 6
3 วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ 6
4 บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 5
5 นรวีต์ ขยัน 4
6 อนันต์ ปัญญาเพิ่ม 4
7 ศุกรี อยู่สุข 3
8 วรศิลป์ มาลัยทอง 3
9 พิมพร มนเทียรอาสน์ 3
10 ทรงศักดิ์ ภู่น้อย 2
11 มนัส ศุภลักษณ์ 2
12 สุนิลา ทนุผล 2
13 โชดก จรุงคนธ์ 2
14 วิชาญ นุ่นสังข์ 2
15 กานต์รวี ขยัน 2
16 นำชัย ทนุผล 2
17 สิริกาญจน์ อินโน 1
18 สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน(gtz) 1
19 ณัฐวัฒน์ รัตนอุดมวรรณา 1
20 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑ 1
21 สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน 1
22 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 1
23 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 1
24 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
25 เสน่ห์ จินะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 10
4 2553 8
5 2552 5
6 2551 5
7 2550 1
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 2
11 2545 2
12 2544 2
13 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่
ปี พ.ศ. 2556
2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
3 ล้านนาHealth Hub : การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรในตำรับยาไทยภาคเหนือเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
4 Impact Asessment of New Farm Mangement Service Providers Intervention
5 การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA)
6 ศึกษาหน่วยงานประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงสร้างและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่ 2
8 ล้านนาHealth Hub : การวิจัยและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรในตำรับยาไทยภาคเหนือเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
9 Impact Asessment of New Farm Mangement Service Providers Intervention
10 การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี(FTA)
11 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่ 2
12 ศึกษาหน่วยงานประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงสร้างและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 Impact Assessment of New Farm Management Service Providers intervention
14 ศึกษาการจัดทำร่างคู่มือการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ
15 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์
16 การผลิตไคติน-ไคโตซานจากศัตรูในนาข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
17 Impact Assessment of New Farm Management Service Providers intervention
18 ศึกษาการจัดทำร่างคู่มือการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ
19 การผลิตไคติน-ไคโตซานจากศัตรูในนาข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
20 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาผลของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลานิล
22 การศึกษาผลของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลานิล
23 รูปแบบการจัดการวัชพืชแบบอินทรีย์และเคมี ต่อความหลากหลายของวัชพืชบางชนิดในแปลงถั่วเหลือง กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านนาหืก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
24 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสียเชิงพาณิชย์
25 ผลกระทบจากความแตกต่างของปุ๋ย ที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการของงา
ปี พ.ศ. 2551
26 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสียเชิงพาณิชย์
27 การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ที่มีผลต่อการสะสมของสารพิษตกค้างในกระหล่ำปี กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
28 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
29 การใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อการผลิตเนื้อไก่ปลอดยาสารพิษตกค้าง
30 สารสกัดอย่างหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum
ปี พ.ศ. 2550
31 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายสารในขยะและน้ำเสียเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
32 การศึกษาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ระบบการศึกษาและชุมชนบ้านแม่โจ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
33 การศึกษาอิทธิพลของระบบการปูลกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
34 การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
35 การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด
ปี พ.ศ. 2546
36 การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด
37 การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2545
38 การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตร เพื่อสุขภาพและความอยู่รอด
39 การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2544
40 การวิจัย และพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตรเพื่อสุขภาพและความอยู่รอด
41 การศึกษาอิทธิพลของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตปลากับกำลังผลิตเบื้องต้นของแหล่งน้ำ ในบ่อเลี้ยงปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้