ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณิชารีย์ ใจคำวัง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2 การศึกษาข้าวพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านสุขภาพ
3 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่างเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
4 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2557
5 การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกยาสูบ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556
6 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
7 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
8 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
9 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปี พ.ศ. 2554
10 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
11 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการการจัดการเรียนการสอนในวิชาเภสัชวิทยา
12 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชา วิชาการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2554
13 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชา การบริหารงานสาธารณสุข ปีการศึกษา 1/2554
14 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
15 ความชุกของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสุงและปัจจัยที่มีผลต่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2553
16 ความพึงพอใจของนักศึกษา ในการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
17 รูปแบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนชายแดน ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
18 ความพึงพอใจของนักศึกษา ในการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี่ที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2551
20 ปัญหาในด้านจัดการเรียนการสอนวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นสาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : กรณีศึกษา บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
22 การรับรู้และความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การเสริมสร้างสุขภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการปลูกยาสูบ จังหวัดสุโขทัย
24 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
26 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2553