ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐ วรยศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนันต์ วิริยะกิจชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิเคราะห์ตัวแปรของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ที่มีท่อครีบติดแบบเกล็ด โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลบั๊ม สำหรับการประยุกต์ใช้กับการไหล ที่มีการพาแบบธรรมชาติ
2 การทดสอบสมรรถนะของผนังทรอมบ์ผิวกระจก ที่ติดตั้งกับบ้านปรับอากาศ
3 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้เงื่อนไขแผนการผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย
4 การวิเคราะห์เชิงอุณหภาพของการไหลของอากาศ สำหรับหลังคาปั้นหยา
5 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนภายในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาต้นแบบหอเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนขนาด 300 วัตต์
ปี พ.ศ. 2549
7 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับนำความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนลอยตัวอย่างธรรมชาติกลับมาใช้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Louvered-fin heat exchanger designed for recovering waste heat from hot buoyant naturally-induced air / ณัฐ วรยศ, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
8 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม สำหรับการพยากรณ์ค่ากำลังรับแรงอัด ของตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก
9 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน สำหรับนำความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนลอยตัวอย่างธรรมชาติกลับมาใช้
10 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม สำหรับการพยากรณ์ค่ากำลังรับแรงอัด ของตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก
ปี พ.ศ. 2546
11 การออกแบบและสร้างระบบนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในการอบแห้งขนม
12 การพัฒนาวิธีการควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคจุลสารสำหรับห้องสะอาด ในอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
13 การออกแบบและสร้างระบบนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในการอบแห้งขนม