ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 Srilert Chotpantarat 1
4 ศิริชัย ศิริกายะ 1
5 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
6 Chalermpol Leevailoj 1
7 Boonchai Sangpetngam 1
8 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
9 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
10 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 Vanida Chantarateptawan 1
13 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
14 วัฒนชัย สมิทธากร 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 Wilai Anomasiri 1
17 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
20 กาญจนา แก้วเทพ 1
21 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
25 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 อุทัย บุญประเสริฐ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
33 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
35 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
36 Somying Tumwasorn 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
41 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 Puttipongse Varavudhi 1
46 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
47 ละอองทิพย์ เหมะ 1
48 สุมา เมืองใย 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 ประคอง ชอบเสียง 1
51 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
52 ๋Janes, Gavin W. 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
55 พรรณี กาญจนพลู 1
56 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 Naiyana Chaiyabutr 1
59 Supa Chantharasakul 1
60 Vimolmas Lipipun 1
61 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
62 Garnpimol C. Ritthidej 1
63 Panee Boonthavi 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
65 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
66 Sumphan Wongseripipatana 1
67 มยุรี ตันติสิระ 1
68 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
69 Sompol Sanguanrungsirikul 1
70 Ampa Luiengpirom 1
71 Kitpramuk Tantayaporn 1
72 บรรจง คณะวรรณ 1
73 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 ธวัชชัย สันติสุข 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 Waraporn Siriterm 1
83 Kasidit Nootong 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
86 Acom Sornsute 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 กระมล ทองธรรมชาติ 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Chayaporn Supachartwong 1
96 สิทธิพร แอกทอง 1
97 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
98 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
99 Phanphen Wattanaarsakit 1
100 Yeshey Penjor 1
101 กำจัด มงคลกุล 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 รุ่งราวี ทองกันยา 1
104 นภสร โกวรรธนะกุล 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 Chonticha Srisawang 1
107 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
108 Jittima Chatchawansaisin 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
111 วินัย งามแสง 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
114 Thanathon Sesuk 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
124 สายฝน ควรผดุง 1
125 สำเริง แย้มโสภี 1
126 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
127 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
128 วัลลภ แย้มเหมือน 1
129 สุวิชา ทองสิมา 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 สมพร พรมดี 1
132 Pornpimol Muanjai 1
133 Varunee Padmasankh 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 อวย เกตุสิงห์ 1
143 เอกชัย อดุลยธรรม 1
144 Walaisiri Muangsiri 1
145 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
146 Rajalida Lipikorn 1
147 Thada Jirajaras 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 ประธาน ดาบเพชร 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2