ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐวุฒิ ดุษฎี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฐวุฒิ ดุษฏี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9
2 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 8
3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 6
4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 6
5 ชูรัตน์ ธารารักษ์ 4
6 นำพร ปัญโญใหญ่ 3
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3
8 อภิชาติ สวนคำกอง 3
9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3
10 นิกราน หอมดวง 2
11 เสรี กังวานกิจ 2
12 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2
13 สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่ 2
14 พชร เกตุเชื้อจีน 2
15 ณัฐนี วรยศ 2
16 นิรันดร์ สุวรรณสิทธิ์ 2
17 ปฏิรูป ผลจันทร์ 1
18 ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 1
19 อดุลย์ หลักชัย 1
20 วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล 1
21 วิบูลย์ ช่างเรือ 1
22 อารีย์ อัจฉริยวิริยะ 1
23 พฤกษ์ อักกะรังสี 1
24 วิวัฒน์ คล่องพานิช 1
25 สัมฤทธิ์ อัครปะชะ 1
26 พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย 1
27 จุฬารักษ์ มินมุนิน 1
28 อุกฤต สมัครสมาน 1
29 ทศพร วิมุกตาคม 1
30 ขยัน สุวรรณ 1
31 กอดขวัญ นามสงวน 1
32 Mazoil Technology Ltl. Singapore 1
33 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 1
34 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
35 สำนักวิชาการพลังงานภาค 9 (พิษณุโลก) 1
36 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 1
37 จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล 1
38 สำนักวิชาการพลังงานที่ 10 เชียงใหม่ 1
39 ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 1
40 เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน 1
41 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลำพูน 1
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1
43 จังหวัดเชียงใหม่ 1
44 กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ. 1
45 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1
46 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 22
6 2553 10
7 2552 7
8 2551 11
9 2550 6
10 2549 9
11 2548 9
12 2547 4
13 2545 1
14 2544 4
15 2543 4
16 2541 1
17 2540 1
18 2534 1
19 543 106
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพจากมะเยาหินสำหรับเครื่องยนต์เกษตร
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายร่วมกับหญ้าเนเปียร์
3 ศึกษาพัฒนาต้นแบบระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน ปี 2557
4 การจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากพืชพลังงานอย่างครบวงจรเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
5 การพัฒนาพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
6 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-jet) สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
8 บ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG ในครัวเรือน
9 โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีการหมักในสภาพไร้อากาศแบบแห้งที่มีการหมุนเวียนน้ำชะ
10 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ RDF-5
11 พัฒนาเตาชีวมวลระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาเพาะลูกผสมแบบอินทรีย์ให้ปลอดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
13 ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี ประจำปี 2554
14 ศึกษาปรับปรุงระบบส่งข้อมูลสถานีแสงอาทิตย์
15 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน (ขยายผล)
16 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำปาง
17 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม (ปี 2554)
18 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยใช้แก๊สชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
19 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
20 2-V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
21 พัฒนาเตาเผาถ่านแบบตั้งและแบบนอนระยะที่ 2 และการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
22 พัฒนาเตาชีวมวลและการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง
23 ศึกษาปรับปรุงระบบส่งข้อมูลสถานีแสงอาทิตย์
24 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
25 ศักยภาพการผลิตเอทานอลและไบโอแก๊สจากลำไยตกเกรด
26 พัฒนาเตาเผาถ่านแบบตั้งและแบบนอนและการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
27 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน (ขยายผล)
28 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดลำปาง
29 ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี ประจำปี 2554
30 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยใช้แก๊สชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
31 2-V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
32 การสร้างมูลค่าเพิ่มลำไยตกเกรด
33 ศักยภาพในการปลูกมะเยาหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร และการผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคนิคไมโครเวฟ/อัลตราโซนิค /
ปี พ.ศ. 2553
34 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องหีบปาล์มแบบสกรูเดี่ยวด้วยระบบสมองกลฝังตัว
35 การศึกษาและสาธิตการจัดการรถโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
36 การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงผักตบชวาโดยใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเดชั่น
37 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจาก RDF-5 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
38 ศักยภาพในการปลูกมะเยาหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและการผลิตไปโอดีเซลด้วยเทคนิคไมโครเวฟ/อุตราโซนิค
39 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องหีบปาล์มแบบสกรูเดี่ยวด้วยระบบสมองกลฝังตัว
40 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิงจาก RDF-5 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
41 ศักยภาพในการปลูกมะเยาหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและการผลิตไปโอดีเซลด้วยเทคนิคไมโครเวฟ/อุตราโซนิค
42 การศึกษาและสาธิตการจัดการรถโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
43 การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงผักตบชวาโดยใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2552
44 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน : ระยะที่ 2
45 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน : ระยะที่ 2
46 แผนพลังงานชุมชนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
47 การวิเคราะห์สมรรถนะกระบวนการอบแห้งไพล ด้วยเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน
48 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ ของการใช้ระบบหมักไร้อากาศแบบถังกวนต่อเนื่อง ในสภาวะเทอร์โมฟิลิกเพื่อบำบัดของเสียงจากฟาร์มสุกร
49 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน : ระยะที่ 2 การคัดเลือกแหล่งพัฒนาฟาร์มกังหันลม
50 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของการอบแห้งมันสำปะหลังเส้น
ปี พ.ศ. 2551
51 การจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนสีเขียว
52 การศึกษาชีวมวลในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และชีวมวลที่ยังไม่ได้ใช้
53 Research and Development of the new biofuel using Crude palm oil Blanding with ethanol and MAZ additive
54 การลดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก พื้นที่สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10
55 การพัฒนาระบบการประเมินความชื้นลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
56 การลดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก พื้นที่สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10
57 การจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนสีเขียว
58 การศึกษาชีวมวลในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และชีวมวลที่ยังไม่ได้ใช้
59 Research and Development of the new biofuel using Crude palm oil Blanding with ethanol and MAZ additive
60 การพัฒนาระบบการประเมินความชื้นลำไยแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
61 การพัฒนาเตาต้มที่มีส่วนทำความร้อนภายนอก สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2550
62 โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ
63 การจัดทำแผนพลังงงานชุมชนสนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
64 การพัฒนาระบบการให้น้ำลำไยด้วยการควบคุมความชื้นในดิน (ปี 2550)
65 โครงการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ในการเดินเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ
66 การพัฒนาระบบการให้น้ำลำไยด้วยการควบคุมความชื้นในดิน
67 การจัดทำแผนพลังงงานชุมชนสนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
ปี พ.ศ. 2549
68 พัฒนากลุ่มโรงอบแห้งลำไยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
69 การเพิ่มศักยภาพการให้ผลผลิตปริมาณน้ำมันของปาลืมน้ำมันในเขตภาคเหนือ
70 การพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์เพื่อทดแทน LPG สำหรับครัวเรือนชนบท
71 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน
72 การเพิ่มศักยภาพการให้ผลผลิตปริมาณน้ำมันของปาลืมน้ำมันในเขตภาคเหนือ
73 พัฒนากลุ่มโรงอบแห้งลำไยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
74 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำเมื่อใช้ระบบการดึงความเย็นกลับคืนร่วมกับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
75 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน
76 การพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์เพื่อทดแทน LPG สำหรับครัวเรือนชนบท
ปี พ.ศ. 2548
77 ระบบการใช้พลังงานชีวมวลแบบรวมศูนย์สำหรับอบแห้งลำไยด้วยเครื่องอบแบบกระบะ (โครงการวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์)
78 ปรับปรุงเครื่องอบลำไยเนื้อ
79 ก่อสร้างเตาอบลำไยระบบไอร้อนหรือน้ำร้อน
80 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำเมื่อใช้ระบบการดึงความเย็นกลับคืนร่วมกับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ปี 2548)
81 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำเมื่อใช้ระบบการดึงความเย็นกลับคืนร่วมกับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ปี 2549)
82 ระบบการใช้พลังงานชีวมวลแบบรวมศูนย์สำหรับอบแห้งลำไยด้วยเครื่องอบแบบกระบะ (โครงการวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์)
83 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำเมื่อใช้ระบบการดึงความเย็นกลับคืน ร่วมกับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
84 ปรับปรุงเครื่องอบลำไยเนื้อ
85 ก่อสร้างเตาอบลำไยระบบไอร้อนหรือน้ำร้อน
ปี พ.ศ. 2547
86 การทำความเย็นจากต้นไม้
87 การประหยัดพลังงานระบบ Evaporative Cooling ของโรงเรือนกระจกโดยใช้ Chilled Water Night Cooling
88 การทำความเย็นจากต้นไม้
89 การประหยัดพลังงานระบบ Evaporative Cooling ของโรงเรือนกระจกโดยใช้ Chilled Water Night Cooling
ปี พ.ศ. 2545
90 สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
91 ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
92 สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ (ปี 2544)
93 สมรรถนะของเทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบในการควบคุมระดับอุณหภูมิในถังเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติ
94 ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
ปี พ.ศ. 2543
95 การศึกษาเครื่องระบายความร้อนจากข้าวเปลือกชื้นโดยใช้ท่อความร้อน
96 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถั่วเหลือง
97 การศึกษาเครื่องระบายความร้อนจากข้าวเปลือกชื้นโดยใช้ท่อความร้อน
98 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2541
99 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์พลังงานในอาคาร / ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ปี พ.ศ. 2540
100 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์พลังงานในอาคาร
ปี พ.ศ. 2534
101 การพัฒนาระบบอบแห้งผลไม้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม