ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฐนันท์, ทัดพิทักษ์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nattanun Thatphithakkul 13
2 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 11
3 Chai Wutiwiwatchai 8
4 วาทยา ชุณห์วิจิตรา 5
5 ภัชริกา ชูตระกูล 5
6 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 5
7 บุญธีร์ เครือตราชู 4
8 Sanparith Marukatat 4
9 Boontee Kruatrachue 4
10 Vataya Boonpiam 3
11 Kwanchiva Saykham 3
12 ขวัญชีวา สายคำ 3
13 กิตติ อัตถกิจมงคล 2
14 อัษฎางค์ แตงไทย 2
15 Krit Kosawat 2
16 Patcharika Chootrakool 2
17 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
18 Virach Sornlertlamvanich 1
19 สิทธิพงษ์ สายชุม 1
20 Sawit Kasuriya 1
21 ศวิต กาสุริยะ 1
22 อโณชา รักชาติเจริญ 1
23 Anocha Rugchatjaroen 1
24 Kantip Kiratiratanapruk 1
25 ศิริชัย เลิศวรวุฒิ 1
26 Sirichai Lerdvorawut 1
27 Ausdang Thangthai 1
28 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 1
29 Sittipong Saychum 1
30 Sumonmas Thatphithakkul 1
31 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
32 จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 1
33 ธนวรรณ สายใหม่ 1
34 นันทพร สายใหม่ 1
35 สุมนมาศ ทัดพิทักษ์กุล 1
36 จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 1
37 Nantaporn Saimai 1
38 Supphanat Kanokphara 1
39 ษุภณัฐ กนกพารา 1
40 Chutamanee Onsuwan 1
41 Tanawan Saimai 1
42 Patcharika Cotsomrong 1
43 รัฐภูมิ นิราศวรรณ 1
44 มารุต บูรณรัช 1
45 เปรมนาถ ดูเบ 1
46 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
47 พรพิมล ผลินกูล 1
48 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
49 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
50 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
51 Choochart Haruechaiyasak 1
52 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
53 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
54 วศิน สินธุภิญโญ 1
55 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
56 Ananlada Chotimongkol 1
57 Paramet Tanwanont 1
58 Vataya Chunwijitra 1
59 วาทยา บุญเปี่ยม 1
60 Rungkarn Siricharoenchai 1
61 Ratthapoom Niraswan 1
62 Rattapoom Tuchinda 1
63 ทัศนีย์ เจริญพร 1
64 รัฐภูมิ ตู้จินดา 1
65 อนันต์ลดา โชติมงคล 1
66 ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ 1
67 กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 1
9 2545 2
10 2544 4
11 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Subjective intelligibility testing and perceptual study of Thai initial and final consonant
ปี พ.ศ. 2553
2 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2552
3 คลังข้อมูลบทพูดภาษาไทย
4 ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเพื่อการรายงานข้อมูลแก่ผู้เดินทาง
5 ระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ
ปี พ.ศ. 2551
6 Advantages of prosody mapping in cross-language speech synthesis
7 Simulated-Data Adaptation for Robust Speech Recognition
8 Simulated-Data Adaptation BasedPiecewise Linear Transformation for Robust Speech Recognition
ปี พ.ศ. 2550
9 การรู้จำเสียงพูดโดยการเลือกแบบจำลองเสียงพูดตามระดับสัดส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
10 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
11 รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 แบบจำลองเสียงพูดแบบ Multi-condition
13 Robust Speech Recognition Using KPCA-Based Noise Classification
ปี พ.ศ. 2548
14 Thai Speech Recognition Corpora
ปี พ.ศ. 2547
15 การเขียนโปรแกรมด้วย GTK+2.0 เบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2545
16 การบีบอัดภาพของกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน
17 การบีบอัดภาพของกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2544
18 การบีบอัดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีท
19 การบีบอัดภาพของกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบดิสครีท
20 การบีบอัดภาพของกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบดิสครีท
21 การบีบอัดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีท
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Robust speech recognition using noise-cluster HMM interpolation
23 Toward benchmarking a general-domain Thai LVCSR System
24 Categorial-grammar-based phrase break prediction
25 A bi-lingual Thai-English TTS system on Android mobile devices
26 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
27 Automatic duration weighting in Thai unit-selection speech synthesis
28 Context-independent acoustic models for thai speech recognition
29 HMM parameter optimization using Tabu search
30 Thai named-entity recognition using class-based language modeling on multiple-sized subword units
31 A speech sectioning tool for corpus development
32 T-Tilt: A modified Tilt model for F0 analysis and synthesis in tonal languages
33 Development of a personalized knowledge portal to support diabetes patient self-management
34 Automatic audio indexing alignment for Thai broadcast news
35 LOTUS-BN: A Thai broadcast news corpus and its research applications
36 Optimization of T-Tilt F0 modeling
37 Speaker adaptation using a parallel phone set pronunciation dictionary for Thai-English bilingual TTS
38 Development of service systems to support diabetes patient self-management using a personalized service framework
39 A study of term weighting in phonotactic approach to spoken language recognition
40 Smart IVR service platform
41 Accent level adjustment in bilingual Thai-English text-to-speech synthesis
42 Language recognition using latent dynamic conditional random field model with phonological features