ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนาพร ทัศคร 8
2 ธารทิพย ภาสบุตร 8
3 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
4 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
5 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
6 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
7 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
8 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
9 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
10 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
11 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
12 แสนชัย คำหล้า 3
13 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
14 กาญจนา วาระวิชะนี 3
15 รุํงนภา ทองเคร็ง 3
16 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
17 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
18 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
19 ธัญชนก จงรักไทย 3
20 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
21 ภัทร์พิชชา รุจิรพงศ์ชัย 3
22 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
23 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
24 ชมัยพร บัวมาศ 3
25 อิทธิพล บรรณาการ 3
26 จารุวัตถ์ แต้กุล 3
27 สุนัดดา เชาวลิต 3
28 เกศสุดา สนศิริ 3
29 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
30 ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ 3
31 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
32 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
33 ไตรเดช ขำยทอง 3
34 ธีราทัย บุญญะประภา 3
35 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
36 ดารุณี ปุญุญญพิทักษ์ 3
37 ลัคนา เขตสมุทร 3
38 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
39 ทิพวรรณ กัณหาญาติ 3
40 ภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
41 ชนินทร ดวงสะอาด 3
42 ศรีสุดา โท้ทอง 3
43 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
44 วิภาดา ทองทักษิณ 3
45 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
46 สุพัตรา อินทรวิมลศรี 3
47 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
48 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
49 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
50 สัญญาณี ศรีคชา 3
51 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
52 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
53 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
54 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
55 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
56 เยาวภา ตันติวานิช 3
57 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
58 ประภัสสร เชยคำแหง 2
59 อิศเรส เทียมทัด 2
60 ไตรเดช ข่ายทอง 2
61 อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
62 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
63 รุ่งนภา คงสุวรรณ 2
64 นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 2
65 นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
66 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
67 นายปริญญา จันทรศรี 2
68 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 2
69 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
70 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
71 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
72 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 2
73 รัตนา นชะพงษ์ 2
74 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
75 มานิตา คงชื่นสิน 2
76 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 2
77 ธิติยา สารพัฒน์ 2
78 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
79 สุรีย์พร บัวอาจ 2
80 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
81 รจนา ไวยเจริญ 2
82 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
83 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
84 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
85 สาทิพย์ มาลี 2
86 อัญจนา บุญชด 1
87 Anjana Bhunchoth 1
88 Nuttima Kositcharoenkul 1
89 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
90 ทวีศักดิ์ ชโยภาส 1
91 Wichai Kositratana 1
92 ปริญญา จันทรศรี 1
93 สุพัตรา อินทวิมลศรี 1
94 สราญจิต ไกรฤกษ์ 1
95 อุราพร หนูนารถ 1
96 อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ 1
97 ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 1
98 เกรียงไกร จำเริญมา 1
99 ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา 1
100 สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น 1
101 Orawan Chatchawankanphanich 1
102 สมรวย รวยชัยอภิกุล 1
103 วิชัย โฆสิตรัตน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
2 โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ
3 วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2554
4 Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
7 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2550
8 ชีววิทยา และการตรวจเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย