ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนาพร ทัศคร 8
2 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 5
3 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
4 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
5 ดาราพร รินทะรักษ์ 5
6 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
7 ปราสาททอง พรหมเกิด 5
8 รุ่งนภา ทองเคร็ง 5
9 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
10 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
11 ลัคนา เขตสมุทร 3
12 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
13 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
14 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
15 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
16 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
17 ศรีสุดา โท้ทอง 3
18 วิภาดา ทองทักษิณ 3
19 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
20 สุนัดดา เชาวลิต 3
21 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
22 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
23 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
24 เยาวภา ตันติวานิช 3
25 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
26 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
27 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
28 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
29 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
30 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
31 แสนชัย คำหล้า 3
32 ธัญชนก จงรักไทย 3
33 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
34 อิทธิพล บรรณาการ 3
35 สัญญาณี ศรีคชา 3
36 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
37 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
38 ชมัยพร บัวมาศ 3
39 ธีราทัย บุญญะประภา 3
40 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
41 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
42 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
43 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
44 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
45 ไตรเดช ขำยทอง 3
46 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
47 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
48 ไตรเดช ข่ายทอง 2
49 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
50 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
51 นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
52 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 2
53 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
54 นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 2
55 นายปริญญา จันทรศรี 2
56 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 2
57 อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
58 รจนา ไวยเจริญ 2
59 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
60 รัตนา นชะพงษ์ 2
61 มานิตา คงชื่นสิน 2
62 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 2
63 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
64 สุรีย์พร บัวอาจ 2
65 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
66 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
67 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
68 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
69 สาทิพย์ มาลี 2
70 Nuttima Kositcharoenkul 1
71 Wichai Kositratana 1
72 Anjana Bhunchoth 1
73 วิชัย โฆสิตรัตน 1
74 ปริญญา จันทรศรี 1
75 Orawan Chatchawankanphanich 1
76 ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง 1
77 อัญจนา บุญชด 1
78 สุพัตรา อินทวิมลศรี 1
79 ทวีศักดิ์ ชโยภาส 1
80 สราญจิต ไกรฤกษ์ 1
81 นันทรัตน์ ศุภกำเนิด 1
82 เกรียงไกร จำเริญมา 1
83 อุราพร หนูนารถ 1
84 สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น 1
85 ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา 1
86 สมรวย รวยชัยอภิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
2 โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ
3 วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2554
4 Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก
7 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2550
8 ชีววิทยา และการตรวจเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย