ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณวิทย์ อ่องแสงชัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดุลย์ เหรัญญะ 4
2 เอกชัย มหาเอก 4
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 3
6 2550 2
7 2541 1
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเมืองในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
4 พัฒนาการเเละการเปลี่ยนเเปลงของเมืองตลาดริมน้ำ - กรณีศึกษาตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2554
5 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมืองเก่าจากความเป็นสมัยใหม่
6 แนวทางในการสร้างภูมิทัศน์เมืองในอำเภอขุมยวม และการออกแบบภูมิทัศน์อุทยานหินยุคออร์โดวิเชียน (443 - 488 ล้านปี) ในอำเภอแม่สะเรียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2553
7 แนวทางในการสร้างภูมิทัศน์เมืองในอำเภอขุนยวมและการออกแบบภูมิทัศน์อุทยานหินยุคออร์โดวิเชียน (443-488 ล้านปี) ในอำเภอแม่สะเรียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่อ่องสอน
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาลักษณะการจัดรูปที่ว่างของเมือง และชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
9 แนวทางในการสร้างภูมิทัศน์เมืองในอำเภอขุนยวม และการออกแบบภูมิทัศน์อุทยานหินยุคออร์โดวิเชียน (443-488 ล้านปี) ในอำเภอแม่สะเรียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10 การศึกษาการออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมหลองข้าวแบบไทเขิน บ้านต้นแหน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
11 พัฒนาการเเละการเปลี่ยนเเปลงของเมืองตลาดริมน้ำ – กรณีศึกษาตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
12 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเมืองตลาดริมน้ำ - กรณีศึกษาตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2541
13 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในงานสถาปัตยกรรมล้านนา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 Transformation of Urban Elements in the Old Town Area of Songkhla, Thailand
15 พัฒนาการของการจัดองค์ประกอบระดับเมืองในเขตเมืองเก่าสงขลา
16 การศึกษาเพื่อจัดทำแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ :กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
17 พัฒนาการของการจัดองค์ประกอบระดับในเขตเมืองเก่าสงขลา
18 The Study of Cultural Resources in Nan Municipality Area for Encouraging Community Based Tourism
19 จุลสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเมืองน่าน