ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ ใจหาญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ณรงค์ ใจหาญ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปกป้อง ศรีสนิท 3
2 อุทัย อาทิเวช 3
3 วิลาสินี อโนมะศิริ 2
4 พรรณิภา บูรพาชีพ 2
5 พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 1
6 อนันต์ คงบริรักษ์ 1
7 ธนัญชย์ ขวัญนิมิตร 1
8 ภัครส อินทร์เสาร์ 1
9 ลัดตะนา อินทพล 1
10 กฤติกา เลิศสวัสดิ์ 1
11 ธนภพ ศรีสถาพร 1
12 ปิติ โพธิวิจิตร 1
13 อรุณ หงษ์ทอง 1
14 ไพลิน อภิทักขกุล 1
15 ปวีณา พันธุ์ธนุสร 1
16 ประยุทธ ไชยพิณ 1
17 นุสณัฏฐา สัทธรรมนุวงศ์ 1
18 พีรญา ตั้งตระกูล 1
19 นงพงา ประทุมวงศ์ 1
20 อารยา เกษมทรัพย์ 1
21 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 1
22 ปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธ 1
23 พัชราภรณ์ ภู่สุวรรณ 1
24 พณิชพงศ์ พลับผล 1
25 กัมปนาท แสนโภชน์ 1
26 อภินพ จริยพงศ์ 1
27 จิตต์นภา ประชาศรี 1
28 ศรณัฐ เกิดสุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 5
3 2552 8
4 2551 7
5 2550 1
6 2549 1
7 2542 1
8 2540 1
9 2537 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลของประเทศไทย :
ปี พ.ศ. 2553
2 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองน้ำใต้ดินจากการปนเปื้อนปุ๋ยเคมีในภาคเกษตรกรรม
3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการน้ำเสียจากโรงพยาบาล
4 ผลกระทบของศาลอาญาระหว่างประเทศที่มีต่อวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย
5 การหันเหเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ไทย-ลาว
6 การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
7 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ :
8 หลักการพิสูจน์จนสิ้นความสงสัยตามสมควร :
9 การริบทรัพย์สินตามมูลค่า
10 มาตรการไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุลและที่อยู่ของพยานในคดีอาญา
11 กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย
12 การป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงจากอากาศยานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944
13 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการทำประมงชายฝั่งของประเทศไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
15 ความผิดฉ้อโกง :
16 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาของพนักงานอัยการ
17 มาตรการทางอาญาที่จำเป็นแก่ผู้กระทำผิดฐานเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ
18 บทบาทศาลฎีกาต่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้
19 ปัญหาการรับฟังถ้อยคำของผู้ถูกจับในชั้นจับกุม
20 ความผิดเกี่ยวกับการยุ่งเหยิงกับพยานบุคคล
21 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ปีงบประมาณ 2551
ปี พ.ศ. 2550
22 การคุ้มครองสิทธิของจำเลยโดยทนายความที่รัฐจัดหาให้ :
ปี พ.ศ. 2549
23 ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดชั้นโทษ และการนำไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2542
24 โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
25 สิทธิผู้ต้องหา จำเลย และผู้ต้องโทษในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2537
26 การฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง