ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ สมพงษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาวเรื่อง ตะกร้าจักสานจากทางมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการผลิตวีดิทัศน์โครงการวิจัยการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย สายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก-ล1)
4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ โรงเรียนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น
6 การสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษาไทย
7 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อสร้างจิตสำนึก เรื่อง ภาวะโลกร้อนและพลังงานหมุนเวียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อาหารไทยผ่านอินเทอร์เน็ต
10 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในการผลิตสื่อการสอนคริตศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1
11 การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2552
12 การจัดการความรู้จากการศึกษาดูงานของนิสิตผ่านบล็อกในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
13 บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
14 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร