ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระศักดิ์ หมากผิน 22
2 เอกชัย วิมลมาลา 20
3 ปรียานุช รัชตะหิรัญ 6
4 Narongrit Sombatsompop 6
5 อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ 5
6 วาทิตย์ โลไธสง 4
7 ประมวล หวังเกษม 4
8 ชัชชัย วงศ์เฉลียว 4
9 กมล หงษ์ศรีสุวรรณ 4
10 นฤดล มงคลลาภกิจ 4
11 ทวิช พูลเงิน 4
12 นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 4
13 อรอมล เหล่าปิตินันท์ 3
14 เจษฎา จันทวงษ์โส 3
15 ชาตรี วงษ์แก้ว 3
16 จันทิมา ปัทมธรรมกุล 3
17 วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 3
18 ศิรินทร ทองแสง 3
19 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 3
20 วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล 2
21 วรินธร สงคศิริ 2
22 วรกิตติ ประพฤติ 2
23 วรณัฐ ไกยเดช 2
24 ศรันย์ ชุมไชยโย 2
25 วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย 2
26 กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล 2
27 ชัชวาลย์ กันทะลา 2
28 แววบุญ แย้มแสงสังข์ 2
29 วีรยา วรคันธ์ 1
30 ณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา 1
31 ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม 1
32 นภาลัย คงวาสน์ 1
33 นภัส ปัทมสัตยาสนธิ 1
34 นเรศ อินต๊ะวงค์ 1
35 สมชาย ชูชีพสกุล 1
36 โสมธิดา ลิขิตเลิศ 1
37 กฤษรา คงนวล 1
38 เวชยันต์ ป้องนพ 1
39 กานต์ ศิลปสอน 1
40 ปิยะภรณ์ นิลทุ้ย 1
41 ศิริชัย ก้านกิ่ง 1
42 คณิศร ใจเอื้อ 1
43 Thongdee Leksophee 1
44 กฤษณพงศ์ กีรติกร 1
45 Krissanapong Kirtikara 1
46 นภฉัตร ธารีลาภ 1
47 David Chonniyom 1
48 ทองดี เล็กโสภี 1
49 เดวิช ชนนิยม 1
50 Napachat Tareelap 1
51 ปรีชานุช รัชตะหิรัญ 1
52 พรศักดิ์ ปัญจวิรัติ 1
53 จันจิรา อินทร์จันทร์ 1
54 สุกัลยา นามวงษ์เกาะ 1
55 นพรัตน์ ทองเหลือง 1
56 มยุรา แซ่จิว 1
57 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 8
4 2553 5
5 2552 10
6 2551 14
7 2550 13
8 2549 1
9 2548 5
10 2547 3
11 2546 1
12 2545 2
13 2543 2
14 2542 1
15 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสำหรับการประยุกต์ใช้งานในผลิตภัณฑ์ด้านอนามัย
2 วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและยาง
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดอันดับงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย
ปี พ.ศ. 2554
4 การผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการคอมปาวด์และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากอะลิฟาติก พอลิเอสเทอร์และพอลิเมอร์ผสมที่เกี่ยวข้อง
6 ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน
7 การลดการเกิดรอยฟันฉลามในวัสดุเชิงประกอบพอลิพรอพิลีนและขี้เลื่อยไม้โดยใช้เทคนิคหัวขึ้นรูปแบบหมุนเคลื่อนที่ได้
8 ผลของโครงสร้างตาข่ายของยางธรรมชาติที่มีต่อการยับยังเชื้อแบคที่เรีย
9 อิทธิพลของสารตัวเติมลูกผสมกลุ่มซิลิกา (เถ้าชานอ้อย/เถ้าลอย/พรีซิพิเตตซิลิกา)ที่มีต่อสมบัติการสุกตัวและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ /
10 ผลกระทบของสารกระตุ้นประเภทเปอร์ออกไซด์และสภาวะการบ่มเร่งด้วยความร้อนที่มีต่อสมบัติและพฤติกรรมการเย็นตัวของพอลิเอทิลีน
11 สมบัติความร้อนเชิงกลพลวัต พฤติกรรมการค้นกลับตัวต้านอิลาสติกและความคงทนของยางเอ็นดีอาร์ที่มีสารเสริมแรงกลุ่มซิลิกาสำหรับงานในระบบไฮดรอลิก
ปี พ.ศ. 2553
12 การจำลองทางคอมพิวเตอร์ และผลของความร้อนและแสงยูวีของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้
13 การศึกษาคุณสมบัติที่ขึ้นกับเวลาและพฤติกรรมแบบไร้เชิงเส้นของคานหน้าตัดกลวงที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกและขี้เลื่อยไม้ [PWC]
14 การศึกษาสมบัติเชิงกลและการสึกหรอของยางธรรมชาติ ที่เสริมแรงด้วยเถ้าลอยร่วมกับซิลิกา
15 อิทธิพลของความหนาผิวเคลือบพอลิยูริเทนและปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซด์ในผิวเคลือบ ที่มีต่อสมบัติการถ่ายเทความร้อนของผลิตภัณฑ์หลังคายางจากวัสดุผสมยางธรรมชาติและขี้เลื่อยไม้
16 การศึกษาอิทธิพลของพอลิเมอร์เมตริกซ์ชนิดต่างๆที่มีไตรโคลซานผสมอยู่ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวิธีทดสอบการแพร่บนวุ้นเลี้ยงเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
17 การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษาสาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
18 การศึกษาอิทธิพลของพอลิเมอร์เมตริกซ์ชนิดต่างๆ ที่มีไตรโคลซานผสมอยู่ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวิธีทดสอบการแพร่บนวุ้นเลี้ยงเชื้อ
19 อิทธิพลของแสงยูวีที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบ ระหว่างพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้
20 การปรับปรุงสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชิงประกอบของพีวีซี และผงขี้เลื่อยไม้โดยใช้เส้นใยแก้วเสริมแรง
21 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติ กับยางคลอโรพรีน โดยมีเถ้าลอยเป็นสารตัวเติม
22 การปรับปรุงสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสม โดยกระบวนการรีดที่อุณหภูมิเย็นยวดยิ่ง
23 สมบัติทางวิศวกรรม การจำลองทางคอมพิวเตอร์และผลของความร้อนและแสงยูวี ของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ ผสมระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้
24 การปรับลดแรงอัดรีดและความดันตกคร่อม บริเวณทางเข้าหัวขึ้นรูปของวัสดุเชิงประกอบพอลิพรอพิลีนหลอมเหลวกับขี้เลื่อยไม้ และวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนหลอมเหลวกับขี้เลื่อยไม้ ในกระบวนการอัดรีดด้วยหัวขึ้นรูปแบบหมุน
25 สมบัติทางกลและการทนน้ำมันของยางผสมผงเขม่าดำ ยางเอ็นบีอาร์/ยางเอชเอ็นบีอาร์ที่เติมด้วยผงซิลิกาเกรดการค้าและผงเถ้าลอย /
26 ยางเซลลูลาร์จากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์สำหรับผลิตภัณฑ์ยางปะเก็นและยางรองกันกระแทกเสริมแรงโดยผงเถ้าลอย ผงซิลิกา และผงเขม่าดำ
ปี พ.ศ. 2551
27 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 11
28 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ [50]
30 การออกแบบกรรมวิธีการผสมเพื่อผลิตถังบำบัดน้ำทิ้งจากวัสดุผสมพอลิเอทธิลีนและเถ้าลอยในกระบวนการขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง [50]
31 การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก [50]
32 ผลของการเติมสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง [49]
33 การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์
34 การเพิ่มความเหนียวของวัสดุบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างเม็ดพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับยางสไตรีน-บิวทาไดอีนขนาดอุลตร้าไฟน์และโพรพิลีน-เอธิลีน โคพอลิเมอร์
35 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง
36 ความเค้นเฉือน ปริมาณบวมตัว และรูปแบบความเร็วเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยวโดยใช้หัวขึ้นรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
37 การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
38 อิทธิพลของสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่มีต่อสมาชิกการต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ในพอลิเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นปานกลาง
39 อิทธิพลของหัวขึ้นรูปแบบหมุนเคลื่อนที่ ที่มีต่อรูปแบบการไหลและพฤติกรรมการบวมตัว ของสารประกอบยางธรรมชาติ ในเครื่องคาบิลารี่รีโอมิเตอร์
40 อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีต่อพฤติกรรมการบวมตัว ของพอลิเมอร์หลอมเหลว ในกระบวนการอัดรีดร่วม
ปี พ.ศ. 2550
41 การพัฒนาพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โอริง
42 สมบัติทางวิศวกรรมและการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้หน้าตัดกลวงจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้
43 การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หลังคายางประหยัดพลังงานจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย
44 การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์
45 การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก
46 ยางเซลลูลาร์จากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางปะเก็นและยางรองกันกระแทก:เสริมแรงโดยผงเถ้าลอย ผงซิลิกา และผงเขม่าดำ
47 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
48 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ [50]
49 ผลของการเติมสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง [49]
50 การออกแบบกรรมวิธีการผสมเพื่อผลิตถังบำบัดน้ำทิ้งจากวัสดุผสมพอลิเอทธิลีนและเถ้าลอยในกระบวนการขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง
51 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยเถ้าลอยจากแหล่งต่างๆ ภายในประเทศ
52 ความเค้นเฉือน ปริมาณบวมตัว และรูปแบบความเร็วเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว โดยใช้หัวขึ้นรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
53 การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หลังคายางประหยัดพลังงานจากวัสดุผสมยางกับขี้เลื่อย
ปี พ.ศ. 2549
54 การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง
ปี พ.ศ. 2548
55 พฤติกรรมบวมตัวเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวในเครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์
56 การชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ระบบการหมุนคาโทด 3 มิติ
57 การออกแบบและจัดสร้างเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดความดัน
58 การผลิตและทดสอบหลังคายางพารา จากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย
59 สภาวะการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง
ปี พ.ศ. 2547
60 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพของผ้าไหมไทย
61 พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ปี 2546 : รายงานฉบับสมบูรณ์
62 พฤติกรรมบวมตัวเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลว ในเครื่องคาปิลารีรีโอมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2546
63 การศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
64 การตรวจสอบพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวในเครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์แบบใหม่
65 การตรวจวัดอุณหภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2543
66 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคาปิลารีรีโอมิเตอร์แบบใหม่ที่ใช้งานสารพัดอย่าง
67 ปัญหาการเกาะยึดระหว่างวัสดุเหล็กและโพลิเอทธิลีนโฟมในระบบท่อลมเย็น
ปี พ.ศ. 2542
68 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดอุณหภูมิและชุดทดสอบคุณสมบัติของพลาสติกเหลวในเครื่องมือผลิตชิ้นงานพลาสติก