ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 มลพิษทางอากาศและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
2 มลพิษทางอากาศและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 มลพิษทางอากาศและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4 การสร้างระบบการผลิตอาหาร โดยใช้การจัดการมาตฐานสีเขียว กรณีศึกษาบ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
5 การสร้างระบบการผลิตอาหาร โดยใช้การจัดการมาตฐานสีเขียว กรณีศึกษาบ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
6 ความเป็นพิษและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ พื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
7 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาหลักการจัดการลุ่มน้ำแม่สา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
8 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น กรณีศึกษาวิชาหลักการจัดการลุ่มน้ำแม่สา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่