ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เบ็ญจารัชด ทองยืน 18
2 เวช เต๋จ๊ะ 15
3 นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 11
4 สาวิตรี ทิวงศ์ 6
5 นายกนกธร วงศ์กิตติ 4
6 ดร.อัจฉรา ภาวะสุทธิ์ 4
7 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 4
8 วิสิฐ กิจสมพร 4
9 ประภาส ช่างเหล็ก 4
10 คณพล จุฑามณี 2
11 จุฑามณี แสงสว่าง 2
12 บัวบาง ยะอูป 2
13 นางสาวสิวิตรี ทิวงศ์ 2
14 Narongchai Pipattanawong 2
15 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 2
16 อุณารุจ บุญประกอบ 2
17 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
18 Woravit Yeesawat 1
19 Wisit Kijsomporn 1
20 Buabang Ya-oop 1
21 Somsak Rungaroon 1
22 สมศักดิ์ รุ่งอรุณ 1
23 Suwanna Kladpan 1
24 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 1
25 มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ 1
26 นายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์ 1
27 บุญร่วม จันทร์ชื่น 1
28 สุเมศ ทับเงิน 1
29 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
30 เกียรติ จินาอิ 1
31 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
32 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
33 พิศมัย ศรีชาเยช 1
34 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
35 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
36 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
37 นางสาวนิพัทธ์ฌา ตันนาจาน 1
38 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 1
39 วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 1
40 นายจิระศักดิ์ แซ่ลี 1
41 จำรัส อินทร 1
42 วัลลภ อารีรบ 1
43 อัฉรา ภาวะศุทธิ์ 1
44 นายวีระยุทธ แสนยากุล 1
45 นายพิจิตร ศรีปินตา 1
46 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
47 กุมุท สังขศิลา 1
48 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 1
49 นายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ 1
50 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 1
51 ดร.พีระศักดิ์ ดร.พีระศักดิ 1
52 นายสรศักดิ์ นาทิพย์ 1
53 ศุภชัย อำคา 1
54 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
55 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
56 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
57 นางสุพัตรา บุตรพลวง 1
58 นางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์ 1
59 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
60 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 1
61 อุษณีย์ พิชกรรม 1
62 นิภา เขื่อนควบ 1
63 ระวิวรรณ โชติพันธ์ 1
64 วีระยุทธ แสนยากุล 1
65 พิจิตร ศรีปินตา 1
66 นางอุษณีย์ พิชกรรม 1
67 กฤษณา กฤษณพุกต์ 1
68 อุทัย นพคุณวงศ์ 1
69 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 1
70 นายอุทัย นพคุณวงศ์ 1
71 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 10
3 2552 6
4 2551 4
5 2550 11
6 2549 4
7 2548 6
8 2547 1
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมะเดื่อฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมะเดื่อฝรั่ง
3 การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เสาวรส
4 การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
5 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของราสพ์เบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง,
6 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต, สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า
7 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิตสตรอเบอรี่ดอยเชิงการค้า
8 การสำรวจศักยภาพของพืชพลังงานทดแทนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลชุมชน
9 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
10 วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
11 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาผลการใช้ MK (ยิบซั่ม) ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อผลผลิตมันสำปะหลัง
13 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย
14 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
15 ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
16 เทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพ โรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสวนปทุม
17 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับฟื้นฟูสภาพโคและกระบือในเขตพื้นที่บ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
19 การศึกษาแนวทางเพิ่มความสามารถในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มการติดผลในพืชกลุ่มส้ม
20 ผลของการใช้แผ่นชีวมวลต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง เคพกูสเบอรี่ และสตรอเบอรี่
21 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพเพื่อการส่งออกภายใต้มาตรฐาน EUREPGAP
ปี พ.ศ. 2550
22 - โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica LINN.) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
23 การศึกษาการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพของราสพ์เบอรี
24 การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
25 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
26 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica LINN.) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
27 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
28 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอ็นไซม์ ฟิซินและเพคติน
29 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ
30 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 : การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
31 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่1 :การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
32 โครงการวิจัยย่อยที่ 1: การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากไวรัส
ปี พ.ศ. 2549
33 การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ระดับความสูงต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
34 การปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง
35 การส่งเสริมและทดสอบปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่บ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
36 ผลของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเชิงการค้าและการลดอุณหภูมิด้วยลมเย็นที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่
ปี พ.ศ. 2548
37 1. การประยุกต์ใช้แคลเซี่ยมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่
38 2. การใช้อุโมงค์หลังคาต่ำในการผลิตสตรอเบอรี่สำหรับความเชื่อมั่นในการตลาด
39 Strawberry Research and Development in the RPF Areas
40 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับการค้าในเชิงอุตสาหกรรม
41 ชุดโครงการ : การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับเชิงการค้า
42 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่
ปี พ.ศ. 2547
43 การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
44 การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์สตรอเบอรี่
45 การศึกษาผลของวิธียืดอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่
46 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
47 การศึกษาการผลิตต้นไหลที่มีคุณภาพของสตรอเบอรี่
48 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Pronos บางขนิด
ปี พ.ศ. 2544
49 การศึกษาการผลิตต้นไหลที่มีคุณภาพของสตรอเบอรี่