ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก 4
2 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 4
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
4 บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล 4
5 ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 3
6 ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล 3
7 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
8 ศุภชัย จิรคุปต์ 2
9 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 2
10 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 2
11 จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน 2
12 พงค์อมร บุนนาค 2
13 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
14 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
15 University of Wisconsin-Madison. School of Pharmacy 1
16 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
17 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
18 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
19 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
20 ชาลี สันประเสริฐ 1
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
24 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
26 ธนภร ทองศรี 1
27 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
28 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
29 งบประมาณแผ่นดิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2549 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 12 (นส.รสรินทร์ สรวมศิริ)
2 ทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยใช้รูปแบบของโครงการปริญยาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)
3 การศึกษาลักษณะการใช้บริการสุขภาพและค่าใช้จ่ายในผู้สูงอายุที่รับบริการในสถานบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาลักษณะและตันทุนการรักษาพยาบาลอาการทางผิวหนังและการวิเคราะห์เชิงอภิมานเพื่อหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีน HLA กับการเกิดอาการทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการได้รับยา carbamazepine หรือ allopurinol
ปี พ.ศ. 2552
5 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก คปก. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ _ น.ส.รัชดาภรณ์ สมเครือ
6 การศึกษาลักษณะและตันทุนการรักษาพยาบาลอาการทางผิวหนังและการวิเคราะห์เชิงอภิมานเพื่อหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีน HLA กับการเกิดอาการทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากการได้รับยา carbamazepine หรือ allopurinol
7 ผลของการสูบบุหรี่ต่อประสิทธิภาพของยาวร์ฟาริน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2551
8 การประเมินผลของการใช้ยาอมสังกะสีในการรักษาอาการหวัดโดยใช้หลักฐานทางวิชาการมาสรุปผลด้วยเทคนิคเมต้า-อนาลัยซิส
ปี พ.ศ. 2549
9 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2