ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐปน ชื่นบาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ฐปน ชื่นบาล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิราภรณ์ ชื่นบาล 13
2 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10
3 ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 5
4 ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง 5
5 ธิติณัฏฐ์ คำใจ 4
6 มธุรส ชัยหาญ 3
7 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2
8 Tapana Cheunbarn 2
9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2
10 Chongkol Phromya 1
11 Penrut Hongwityakorn 1
12 ชลลดา บันสิทธิ์ 1
13 ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร 1
14 Niwooti Whangchai 1
15 Srikanjana Klayraung 1
16 Chonlada Bunsid 1
17 Panarin Phreechawattanakon 1
18 นิวุฒิ หวังชัย 1
19 เสนีย์ กาญจนวงศ์ 1
20 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1
21 นงคราญ พงศ์ตระกุล 1
22 ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน 1
23 โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1
24 พัชรีย์ สุแพง 1
25 เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร 1
26 ปิยบุตร โพธิคามบำรุง 1
27 จงกล พรมยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 5
7 2553 3
8 2552 6
9 2551 5
10 2550 2
11 2548 3
12 2545 3
13 2544 2
14 2543 4
15 2535 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักหญ้าเนเปียร์ร่วมกับของเสียจากฟาร์มสุกรด้วยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน 2 ขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือใช้จากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร
ปี พ.ศ. 2557
3 การบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับบึงประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากสุกร .
5 ศึกษาต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน
6 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2555
7 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพในการสังเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำไย
8 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กแบบครบวงจร
9 การออกแบบและพัฒนาถังหมักไร้อากาศแบบกวนผสมต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2554
10 ศึกษา วิจัย แนวทางการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลเด่นชัย
11 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มไกลโฟเสทและBipyridiliums เพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารกำจัดวัชพืช
12 ศึกษา วิจัย แนวทางการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลเด่นชัย
13 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มไกลโฟเสทและBipyridiliums เพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารกำจัดวัชพืช
14 การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
15 การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (ปี 2553)
16 การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (ปี 2554)
17 การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
18 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์
19 การคัดแยกและผลิตแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผักและผลไม้ดอง
20 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตม่อฮ้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk - 8) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์
21 การลดความเข้มสีในน้ำกากส่า โดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ ในกลุ่มเชื้อราเน่าขาวและเชื้อยีสต์
22 การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรีย ในการบำบัดน้ำเสียที่มีสีอะโซเป็นองค์ประกอบ
23 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ำเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง
ปี พ.ศ. 2551
24 การกำจัดสีในน้ำกากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม white-rot fungi และเชื้อยีสต์
25 การกำจัดสีในน้ำกากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม white-rot fungi และเชื้อยีสต์
26 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์อัดเม็ด ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในสภาวะไร้ออกซิเจน
27 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเมล็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบไม่ใช้ออกซิเจน
28 การกำจัดสีในน้ำกากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม WHITE-ROT FUNGI และเชื้อยีสต์
ปี พ.ศ. 2550
29 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบไม่ใช้ออกซิเจน
30 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2548
31 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา
32 การคัดแยกและผลิตแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผักและผลไม้ดอง
33 การคัดแยกและผลิตแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถบำบัดน้ำเสีย จากโรงงานผักและผลไม้ดอง
ปี พ.ศ. 2545
34 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ำเสีย
35 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ำเสีย
36 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2544
37 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากดินที่มีการปนเปื้อนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
38 การใช้ประโยชน์จากเชื้อกลุ่มเอคติโนมัยซีส
ปี พ.ศ. 2543
39 การผลิต Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes
40 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตสารให้กลิ่นรส
41 การผลิต Bisurfactant จากเชื้อ Actinomycetes
42 การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตสารให้กลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2535
43 การใช้สาร Environ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบบำบัดน้ำเสีย ของระบบ Activated sludge