ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐปณี รัตนถาวร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ฐปนี รัตนถาวร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พัฒนาการเชิงพื้นที่ของชุมชนเมืองในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2556
2 กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ของชาวสวนยางพารากรณีศึกษา กลุ่มน้ำยางในหมู่บ้านควนจง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
3 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
4 การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของเรือนค้าขายพื้นถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในตลาดชุมชนริมน้ำดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
5 การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของตลาดชุมชนริมน้ำ บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาชุดภาพ 3 มิติ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบก่อสร้างสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มทร.รัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2552
7 แนวทางการปรับปรุงระบบสัญจร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ปี พ.ศ. 2545
8 แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
9 แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง