ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชไมพร เอกทัศนาวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 1
10 2544 2
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2551
6 ฐานข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบทันเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี
7 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำแผนที่ภาษีจังหวัดลพบุรีสระบุรี
ปี พ.ศ. 2549
9 การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
10 หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี
ปี พ.ศ. 2548
11 หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)
ปี พ.ศ. 2544
12 เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีผสมผสาน
13 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ