ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชไมพร สืบสุโท
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปอย่างยั่งยืนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน แม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตน้ำพริก อ.แม่เมาะ จ.ลำปางเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
3 การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
4 ระบบการบริหารคลังสินค้าสำหรับโรงงานเซรามิคโดยใช้เทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา : บริษัทอินทราเซรามิก จำกัด จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
5 การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าลายสาย(ชุดโครงการ)ฝน ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
6 กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันกรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอผ้าลายสายฝน ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชุดโครงการ)