ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชโยดม สรรพศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชโยดม สรรพศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 6
2 อนุชา วิลัยแก้ว 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 สมชนก คุ้มพันธ์ 4
5 ธานี ชัยวัฒน์ 4
6 สุลีวรรณ ยิ้มพยัคฆ์ 4
7 สมชาย รัตนโกมุท 3
8 ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์ 2
9 วรินทิพย์ วรศักดิ์ 2
10 ชยุตม์ วะนา 2
11 โชติวัฒน์ อัมรินทร์ 2
12 วันดี ม่านศรีสุข 2
13 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 2
14 อุษณี ทวีสัตย์ 1
15 สุรีวรรณ สมสกุล 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
17 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 1
18 ปัทม์ สภาวรัตน์ภิญโญ 1
19 ชุลินทร์ นฤมิตพันธุ์เจริญ 1
20 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
21 พีรพงศ์ อัศวศิริเลิศ 1
22 กรกรัณย์ กังพานิชกุล 1
23 พิสิฏฐ์ จตุรภัทร 1
24 ทศพล อภัยทาน 1
25 เกรียงไกร ทำนุทัศน์, 2522- 1
26 ทัชชมัย ทองอุไร 1
27 จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 1
28 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 1
29 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
30 วรรณพร อนันตพงศ์ 1
31 ธเนศวร์ โตระจิตต์ 1
32 ยิ่งยศ ตันทวีวงศ์ 1
33 ชาติชัย พงคพนาไกร 1
34 มานพ ครุพงศ์ 1
35 งามจิต ธรรมพักตรกุล 1
36 ไตรรัตน์ บุญราช 1
37 ไพบูลย์ พงษ์ไพเชฐ 1
38 วรินทร ลิ้มเลิศเจริญวนิช 1
39 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
40 กฤษดา นุรักษ์เข 1
41 พิภพ ภู่เพ็ง 1
42 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
43 กัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์ 1
44 กนกพร พณิชยกุล 1
45 พิมพร จึงสวนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 3
10 2549 1
11 2548 2
12 2547 2
13 2546 3
14 2545 2
15 2543 4
16 2542 2
17 2540 1
18 2539 4
19 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
2 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2557
3 บทบาทของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาปัจจัยและกระบวนการจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “กรณีศึกษาโครงการพัฒนากีฬาชาติ ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส”
ปี พ.ศ. 2555
5 ความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค : ผลของเงินทุนเคลื่อนย้าย
ปี พ.ศ. 2554
6 ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีน้ำมันปาล์มต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซี่ยน
8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
9 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ภายหลังการใช้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
10 การศึกษาระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน
ปี พ.ศ. 2552
11 เงินทุนระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม่
12 นโยบายการเงิน การคลัง และวัฏจักรงบประมาณทางการเมืองไทย
13 นโยบายการเงิน การคลัง และวัฏจักรงบประมาณทางการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันที่มีต่อสาขาเกษตรของประเทศไทย
15 ผลกระทบจากการลงทุนในเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย
16 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ที่มีต่อสาขาเกษตรของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินโดยวิธี Factor augmented vactor autoregressive approach
18 การศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากการจัดตั้งธนาคารอัญมณี
19 การจัดตั้งหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในเอเซียตะวันออก
ปี พ.ศ. 2549
20 ผลกระทบของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดเงินสด กรณีศึกษายางแผ่นรมควันชั้น 3
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำมันและนโยบายการเงินแบบกฎของเทย์เลอร์ในประเทศไทย
22 การวิเคราะห์การแบ่งแยกตลาดและการใช้บริการสินเชื่อเงินสดเอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2547
23 ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินในจังหวัดเชียงใหม่
24 ระดับการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อราคาสินค้านำเข้า : กรณีศึกษาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
25 ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก : กรณีศึกษา เซรามิคศลาดล
26 ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจกรณีประเทศไทย
27 ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อโอกาสการเกิดวิกฤตหนี้ต่างประเทศในประเทศกำลังพัฒนา
ปี พ.ศ. 2545
28 การทดสอบกฎของเทย์เลอร์กับนโยบายการเงินของประเทศไทย
29 ความสามารถในการก่อหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยภายใต้ความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้
ปี พ.ศ. 2543
30 เงินสกุลร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียน
31 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
32 ความสามารถของผลต่างโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในการพยากรณ์ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
33 ระบบ Currency Board และระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับประเทศไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจ และการเงินโลกในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2542
34 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
35 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
36 พฤติกรรมความต้องการถือเงินโดยมีการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ปี พ.ศ. 2539
37 ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัยที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดภาษีศุลกากรของประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินและระดับราคา อิทธิพลความล่าช้าของนโยบายการเงินในประเทศไทย พ.ศ. 2528-2537
39 ความเป็นไปได้ของระบบการเงินอาเซียน : บทเรียนจากระบบการเงินยุโรป
40 ปริมาณเงินที่ไม่ได้คาดการณ์และผลผลิตจริง : กรณีศึกษาประเทศไทย 2513-2537